مقاله مقايسه چندشکلي موجود در ناحيه اينترون ۲ ژن لپتين (Leptin) در گاوهاي تالشي و هلشتاين با استفاده از تکنيک PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه چندشکلي موجود در ناحيه اينترون ۲ ژن لپتين (Leptin) در گاوهاي تالشي و هلشتاين با استفاده از تکنيک PCR-RFLP
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندشکلي
مقاله ژن لپتين
مقاله تالشي
مقاله هلشتاين
مقاله گاو
مقاله PCR-RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهناد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: افراز فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي زرين قبايي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلافات عمده اي در توليد شير، گوشت و صفات توليد مثلي گاوهاي تالشي و هلشتاين مشاهده مي شود. در اين تحقيق به منظور شناخت مکانيزم هاي مولکولي به وجود آورنده اين تفاوت ها در سطح ژن ها، چندشکلي موجود در ناحيه اينترون۲ ژن لپتين در دو جمعيت گاو مذکور مورد مقايسه قرار گرفت. براي اين منظور استخراج DNA به کمک روش تغيير يافته نمکي از نمونه هاي خون ۱۰۰ راس گاو (۷۰ راس گاو تالشي و ۳۰ راس گاو هلشتاين) صورت گرفت و واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) جهت تکثير قطعه ۴۲۲ جفت بازي از اينترون ۲ ژن لپتين انجام گرفت. قطعه تکثير شده سپس به وسيله آنزيم محدودالاثر Sau3AI جهت تشخيص ژنوتيپ هاي اين ژن مورد هضم آنزيمي قرار گرفت. فراواني ژنوتيپ هاي AA، AB و BB به ترتيب ۳۱٫۴۲ ,۶۱٫۴۲ و ۷٫۱۶ درصد در گاوهاي تالشي ۵۶٫۷،۴۳٫۳  و صفر درصد در گاوهاي هلشتاين به دست آمد. فراواني هاي آللي براي آلل هاي A و B نيز به ترتيب ۷۷٫۱ و  22.9درصد در گاوهاي تالشي و  78.3و ۲۱٫۷ درصد در گاوهاي هلشتاين برآورد گرديد. در هيچ کدام از دو جمعيت مورد مطالعه از نظر جايگاه ژني لپتين تعادل هاردي- واينبرگ برقرار نبود. هم چنين هتروزيگوتي پايين بود و اين امر ممکن است در آينده مشکلات اصلاح نژادي را سبب شود.