مقاله مقايسه چند روش مبارزه با تريپس پياز Thrips tabaci Lindeman روي ميخك در شرايط گلخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه چند روش مبارزه با تريپس پياز Thrips tabaci Lindeman روي ميخك در شرايط گلخانه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميخك
مقاله تريپس پياز Thrips tabaci Lindeman
مقاله مديريت تلفيقي آفات
مقاله گل خانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ملكشي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تريپس پياز  Thrips tabaci Lindemanيكي از مهمترين عوامل زنده خسارت زا به گل و گياهان زينتي ايران مي باشد. اين آفت به گل هاي شاخه بريده به ويژه ميخك، گلايل، داودي و مريم خسارت شديد وارد مي كند. در صورت عدم مديريت صحيح آفت و سمپاشي هاي مكرر، منجر به افزايش هزينه هاي توليد، آلودگي محيط زيست، مسموميت توليدكنندگان و مصرف كنندگان گل و گياهان زينتي مي شود. آزمايش هاي متعدد براي مقايسه روش هاي مختلف مبارزه با تريپس طي سال هاي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در شرايط گل خانه هاي ميخك ايستگاه ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي محلات و گل خانه هاي بخش خصوصي انجام شد. در سال۱۳۸۲ نتايج نشان داد روش مبارزه تلفيقي با ۲۲/۹۰ % تلفات در جمعيت تريپس موثرترين روش نسبت به روش هاي كارت زرد و آبي، سم دلتامترين، سم ايميداكلوپريد و رهاسازي سن به صورت مبارزه بيولوژيك بوده است. سپس در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در شش گلخانه از شهرستان محلات با در نظر گرفتن گل خانه هاي شاهد، سمپاشي شده و تلفيقي (سمپاشي و سپس رهاسازي ۳ سن شكارگر  (Orius albidipennis Router) به ازاي هر گياه) انجام شد.آزمايشات در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تيمار مذكور و ۱۰ تكرار (هر تكرار شامل ۱۰ رديف ميخك) اجرا شد. نتايج نشان داد تعداد تريپس در گل خانه شاهد ۸/۶ تا۷/۷ عدد و در گل خانه سمپاشي شده ۱/۱تا ۱/۳ عدد و در گل خانه تلفيقي ۲۵/۰ تا ۴/۰ عدد تريپس در واحد گل بوده است كه از نظر آماري در سطح ۱% با هم اختلاف معني دار دارند. بنابراين مديريت صحيح گل خانه ها و كاربرد روش مبارزه تلفيقي و ارايه آموزش هاي لازم به گل كاران براي توليد گل هاي ميخك عاري از علايم خسارت تريپس و باقي مانده ي سموم شيميايي توصيه مي شود.