مقاله مقايسه چهار برنامه حركت درماني، ماساژدرماني، مكانوتراپي و تركيبي روي عضلات روتاتور كاف مبتلايان به سندروم گيرافتادگي شانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه چهار برنامه حركت درماني، ماساژدرماني، مكانوتراپي و تركيبي روي عضلات روتاتور كاف مبتلايان به سندروم گيرافتادگي شانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانوتراپي
مقاله حرکت درماني
مقاله ماساژ درماني
مقاله عضلات روتاتور کاف
مقاله واليباليست
مقاله سندروم گيرافتادگي شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بخشي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: گلپايگاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ملانوروزي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: پرستش محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: استفاده مداوم از دست در حالت بالاي سر باعث وارد آمدن فشار و بار در مدت طولاني و فراهم-شدن زمينه ابتلا به سندروم گيرافتادگي شانه مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير روش هاي درماني منتخب از لحاظ تفاوت در ميزان بهبود و طول مدت درمان روي سندروم گيرافتادگي شانه در واليباليست ها و ارايه پروتكل درماني موثر بود.
روش ها: در اين مطالعه ۶۰ مرد واليباليست مبتلا به سندروم گيرافتادگي شانه به ۴ گروه حركت درماني (۱۷ نفر)، ماساژ درماني (۱۵ نفر)، مكانوتراپي (۱۴ نفر) و تركيبي (۱۴ نفر) تقسيم شدند. براي تداوم برنامه هاي درماني خارج از كلينيك از برنامه هاي خانگي و توصيه هاي ايمني در محيط كار و ورزش استفاده شد. از عكس برداريMRI ، آزمون هاي باليني و EMG عضلات روتاتور كاف براي ارزيابي ۴ برنامه تحقيق استفاده شد. براي ارزيابي برنامه ها در پيش آزمون و پس آزمون از آزمون T همبسته و براي تعيين فاصله معني داري بين گروه ها از آزمون ANOVA و آزمون تعقيبي توكي در سطح (P<0.05) استفاده شد.
يافته ها: برنامه تركيبي نتايج معني دارتري داشت (P<0.02). در هيچ كدام از دامنه هاي حركتيAB ،FL ، EX و IR تفاوت معني داري بين ۴ برنامه مكانوتراپي، حركت درماني، ماساژ درماني و تركيبي مشاهده نشد، اما برنامه تركيبي در حركت ER به طور معني داري (P<0.011) تاثيرگذارتر بود. عضله فوق خاري در برنامه تركيبي و سپس حركت درماني زمان واكنش كوتاه تري نسبت به ديگر گروه ها داشت (P<0.037). عضله گرد كوچك به علت عمق بيشتر و عملكرد كمتر در ميان عضلات روتاتور كاف از سيستم اندازه گيري خارج شد (P<0.012).
نتيجه گيري: برنامه درماني تركيبي اثرات درماني بهتري بر افزايش دامنه حركتي عضلات روتاتور كاف به ويژه در عضله سوپراسپيناتوس دارد.