مقاله مقايسه چهار روش پره اكسيژناسيون در بيهوشي اطفال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه چهار روش پره اكسيژناسيون در بيهوشي اطفال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيهوشي
مقاله پره اكسيژناسيون
مقاله اطفال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم سلطاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي ميرصادق
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پيل افكن نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پره اكسيژناسيون با اكسيژن %۱۰۰ قبل از القا بيهوشي در اطفال به دليل كمبود ذخيره اكسيژن و مصرف بالاي اكسيژن از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مطالعه چهار روش پره اكسيژناسيون، تنفس در اكسيژن %۱۰۰ به مدت ۱، ۲، ۳، و ۴ دقيقه مورد مقايسه قرار گرفتند.
مواد و روش ها: تعداد ۶۰ بيمار به صورت تصادفي در يكي از گروه هاي پره اكسيژناسيون ۱، ۲، ۳ و ۴ دقيقه تنفس عادي با اكسيژن %۱۰۰ قرار گرفتند. درصد اشباع اكسيژن خون شرياني در هواي اتاق و پس از پره اكسيژناسيون با اكسيژن %۱۰۰ و مدت زمان افت درصد اشباع اكسيژن خون شرياني به %۹۸، %۹۵، %۹۲ و %۹۰، در مورد تمامي بيماران ثبت شد.
يافته ها: سه گروه از نظر ميانگين سن، كلاس ASA، ضربان قلب و سطح اشباع اكسيژن خون شرياني قبل و پس از پره اكسيژناسيون اختلاف معني داري نداشتند (p>0.05).
آزمون آماري آناليز واريانس نشان داد تفاوت معني داري بين گروه ۴ دقيقه تنفس با اكسيژن %۱۰۰ با ساير گروه ها از نظر ميانگين مدت زمان رسيدن سطح اشباع اكسيژن خون شرياني به %۹۸، %۹۵، %۹۲ و %۹۰ وجود دارد (p<0.0001).
نتيجه گيري: با توجه به اينكه در اطفال رزرو خون بسيار كمي وجود دارد و مصرف اكسيژن دو برابر بالغين است لاجرم بهتر است براي آنان از روش ۴ دقيقه پره اكسيژناسيون با اكسيژن %۱۰۰ استفاده شود تا از حداكثر زمان براي لوله گذاري برخوردار باشيم.