مقاله مقايسه ژنتيكي جمعيت هاي ماهي سوكلاي (Rachycentron canadum) خليج فارس و درياي عمان با استفاده از روش ميكروستلايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه ژنتيكي جمعيت هاي ماهي سوكلاي (Rachycentron canadum) خليج فارس و درياي عمان با استفاده از روش ميكروستلايت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سوکلا
مقاله ژنتيک جمعيت
مقاله خليج فارس
مقاله درياي عمان
مقاله ميکروستلايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري علي آبادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني گيل كلايي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: سواري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنين حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدمحمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تنوع ژنتيکي جمعيت هاي ماهي سوکلا با استفاده از روش ميکروستلايت در سواحل شمالي خليج فارس و درياي عمان شامل مناطق بوشهر, بندر دير, بندر لنگه, بندر عباس, پزم و بريس چابهار مورد بررسي قرار گرفت. محصولات تکثير شده با استفاده از ۱۰ جفت پرايمر ميکروستلايت، بر روي ژل پلي آکريل آميد ۸ درصد الکتروفورز و با نيترات نقره رنگ آميزي شدند. نمايش خوشه اي فاصله ژنتيكي به روش جفت گروهي غير وزني از طريق ميانگين حسابي با استفاده از نرم افزار TFPGA version 1.3 ترسيم گرديد. نتايج نشان داد که ميانگين تعداد آللي مشاهده شده و موثر به ترتيب ۳۵۷/۱۲ و ۳۱۹/۸، همچنين ميانگين هتروزيگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار به ترتيب ۶۵۵/۰ و ۸۷۴/۰ تعيين شد. بر اساس تست AMOVA حداکثر (0.063) FST بين نمونه هاي بندر دير با نمونه هاي پزم که داراي کمترين ميزان جريان ژني (۷/۳) است مشاهده شد. بيشترين فاصله ژنتيكي (۸۱۵/۰) در نمونه هاي متعلق به مناطق دير و بريس مشاهده شد. بر اساس نتايج موجود مشخص شد که ماهي سوکلا در مناطق مختلف نمونه ‏برداري در خليج فارس و درياي عمان حداقل داراي ۳ جمعيت مجزاست (۱- جمعيت ناحيه بوشهر ۲- جمعيت ناحيه هرمزگان ۳- جمعيت ناحيه چابهار) و مارکرهاي اختصاصي جمعيت بوشهر با استفاده از پرايمرهاي Rca 1B-H09, Rca 1B-F07, Rca 1B-E08A و Rca 1-A04 شناسايي شد بطوري که با حضور آلل هاي اختصاصي با وزن مولکولي مشخص شناسايي جمعيت ماهي سوکلاي منطقه بوشهر از ساير مناطق امکان پذير است.