مقاله مقايسه ژنوتيپ هاي گندم نان بر اساس شاخص هاي تحمل به خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه ژنوتيپ هاي گندم نان بر اساس شاخص هاي تحمل به خشکي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله شاخص هاي مقاومت
مقاله ژنوتيپ
مقاله تنش خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: چهارسوقي امين حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني حجت
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تغييرات عملکرد و واکنش ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان نسبت به تنش خشکي آزمايشي در سال زراعي ۸۵-۸۴ در مزرعه تحقيقاتي واقع در منطقه صالح آباد از توابع استان ايلام اجرا شد. پنج ژنوتيپ گندم شامل ارقام چمران، اترک، زاگرس، کوهدشت و چناب از ارقام متداول منطقه، در دو آزمايش جداگانه در شرايط آبياري و تنش خشکي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. شاخص هاي کمي مقاومت به خشکي نظيرTOL ،STI ،GMP ،MP  و SSI بر مبناي عملکرد ژنوتيپ ها در شرايط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. شاخص هاي داراي همبستگي مثبت و معني دار با عملکرد دانه به عنوان معيار گزينش ژنوتيپ هاي مقاوم به خشکي با پتانسيل عملکرد بالا انتخاب گرديدند. از اين نظر شاخص هايSTI ،GMP ، MP بيشترين همبستگي را با يکديگر و با عملکرد دانه در هر دو شرايط تنش و غيرتنش و شاخص هاي TOL و SSI همبستگي معني داري با يکديگر نشان دادند. بر مبناي شاخص هاي مورد مطالعه، ارقام زاگرس و چمران، مقاوم ترين و ارقام اترک و چناب در برابر تنش خشکي حساسيت بيشتري نشان دادند.