مقاله مقايسه کارآيي شاخص هاي قلبي با اکوکارديوگرافي در تشخيص مسموميت قلبي ناشي از مصرف آنتراسيکلين ها در بيماران سرطاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارآيي شاخص هاي قلبي با اکوکارديوگرافي در تشخيص مسموميت قلبي ناشي از مصرف آنتراسيکلين ها در بيماران سرطاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتراسيکلين ها
مقاله کراتينين
مقاله اکوکارديوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيهانيان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فتوكيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عصري شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: ساروي محمدمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: آنتراسيکلين ها شايع ترين علت سميت قلبي ناشي از مصرف داروها هستند و مي توانند موجب ناتواني شديد در طول زندگي بيماران و مرگ و مير آنان شوند.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه کارآيي شاخص هاي قلبي شامل کراتينين فسفوکيناز و تروپونين اختصاصي قلب با اکوکارديوگرافي در تشخيص زودرس عوارض قلبي ناشي از مصرف آنتراسيکلين ها انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تحليلي در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بر روي ۴۶ بيمار مبتلا به سرطان و تحت شيمي درماني با آنتراسيکلين ها و بستري در بخش سرطان بيمارستان امام سجاد (ع) رامسر انجام شد. روش نمونه گيري به صورت در دسترس از نوع متوالي بود. سطح سرمي کراتينين فسفوکيناز و تروپونين اختصاصي قلب قبل از شروع، بعد از سومين دوره و بعد از اتمام شيمي درماني ارزيابي شد. کسر تخليه اي بطن چپ نيز با اکوکارديوگرافي قبل از شروع درمان و يک سال بعد از شروع شيمي درماني بررسي و ثبت شد. داده ها با آزمون هاي آماري مجذور کاي، آزمون دقيق فيشر و آناليز واريانس تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که در ميان سه روش تشخيصي (تروپونين سرمي، کراتينين فسفوکيناز و اکوکارديوگرافي) استفاده از اکوکارديوگرافي (تعيين کسر تخليه اي بطن چپ) بيش از روش سنجش شاخص هاي قلبي در تشخيص سميت ناشي از مصرف آنتراسايکلين ها موثر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به ارزش تشخيصي بالاي اکوکارديوگرافي در بررسي عملکرد قلبي ناشي از آنتراسيکلين ها و با توجه به هزينه بالاي آزمايش ها، توصيه مي شود که اکوکارديوگرافي به عنوان يک روش با ارزش و کم هزينه در کنترل عملکرد قلبي مورد استفاده قرار گيرد.