مقاله مقايسه کارآيي شبکه عصبي مصنوعي، سيستم فازي-عصبي، رگرسيون خطي محلي و رگرسيون خطي محلي ديناميک در تخمين مقاومت خمشي پارچه با در اختيار داشتن فاکتورهاي ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارآيي شبکه عصبي مصنوعي، سيستم فازي-عصبي، رگرسيون خطي محلي و رگرسيون خطي محلي ديناميک در تخمين مقاومت خمشي پارچه با در اختيار داشتن فاکتورهاي ساختاري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله شبکه فازي-عصبي
مقاله مقاومت خمشي پارچه
مقاله مدل خطي محلي
مقاله مدل خطي ديناميکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي داراني حامد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه سعي شده تا کارآيي هوش مصنوعي در تخمين مقاومت خمشي پارچه با در اختيار داشتن فاکتورهاي ساختاري آن نظير قطر نخ پود، درصد جمع شدگي نخ هاي تار، درصد جمع شدگي نخ هاي پود، مقدار ضخامت پارچه، تراکم نخ هاي پود و وزن پارچه مورد ارزيابي قرار گيرد. از اين رو در اين مطالعه از مدلهاي مختلفي همچون شبکه عصبي مصنوعي و شبکه فازي-عصبي و رگرسيون خطي-محلي و رگرسيون خطي-محلي ديناميک جهت برآورد مقاومت خمشي پارچه با در اختيار داشتن فاکتورهاي ساختاري استفاده شده است. در اين تحقيق ابتدا بهترين ترکيب ورودي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و همچنين بهترين اندازه مجموعه آموزش با استفاده از گزينه M-test تعيين گرديد. براي اين کار از نرم افزار Wingamma استفاده شد. در ادامه کارايي هر يک از مدلها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند که مدلهاي رگرسيون خطي-محلي و رگرسيون خطي-محلي ديناميک در اين مطالعه نتوانسته اند کارآيي خوبي از خود نشان دهند و از بين شبکه هاي عصبي استفاده شده در اين مطالعه شبکه عصبي MLP با يک لايه مخفي بهترين جواب را ارايه کرده است. در کل از بين مدلهاي استفاده شده در اين مطالعه، مدل ترکيبي فازي-عصبي (ANFIS) بهترين برآورد را از مقاومت خمشي پارچه دارد.