مقاله مقايسه کارآيي و عوارض بستن و نبستن ديستال وريد در فيستول هاي شرياني وريدي ناحيه انسيه دان تشريحي (Snuff-box) در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۶۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارآيي و عوارض بستن و نبستن ديستال وريد در فيستول هاي شرياني وريدي ناحيه انسيه دان تشريحي (Snuff-box) در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز
مقاله فيستول شرياني وريدي
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبربيگي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاهري حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فيستول شرياني وريدي در ناحيه Snuff box يکي از تکنيک هاي رايج فيستول گذاري در بيماران دياليزي مي باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه کارآيي و عوارض بستن و نبستن ديستال وريد در فيستول هاي شرياني وريدي در ناحيهSnuff box  در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه بود.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني ۶۰ بيمار ( ۳۰ مرد، ۳۰ زن) با نارسايي مزمن کليه که براي فيستول گذاري مراجعه کرده بودند به روش آسان انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه ۳۰ نفره تقسيم شدند. در گروه اول پس از گذاشتن فيستول شرياني وريدي
(AVF) ديستال وريد بسته شد و در گروه دوم بسته نشد. بيماران در روزهاي ۱، ۳۰ و ۹۰ پس از جراحي از نظر عملکرد فيستول و عوارض مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون هاي آماري t دانشجويي و کاي دو تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: کارآيي زودرس در دو گروه ليگاتور شده و ليگاتور نشده به ترتيب ۱۰۰ و ۷/۹۶ درصد و کارآيي ديررس به ترتيب ۹۰ و ۴/۸۳ درصد بود (P<0.05). شايع ترين عارضه در دو گروه ترومبوز بود (P>0.05)(%11.7). هايپرتانسيون وريدي و ادم در دو بيمار (هر دو در گروه ليگاتور نشده) و عفونت محل عمل تنها در يک بيمار مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به کارآيي بالا و عوارض اندک، فيستول هاي شرياني وريدي، ناحيه Snuff-box يکي از راه هاي ارجح عروقي ممکن براي بيماران همودياليزي است. بستن ديستال وريد سبب مي شود که عارضه هايپرتانسيون وريدي در فيستول ايجاد نشود.