مقاله مقايسه کارايي سرپرستي هاي پست بانک ايران با استفاده از دو روش ناپارامتري و پارامتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارايي سرپرستي هاي پست بانک ايران با استفاده از دو روش ناپارامتري و پارامتري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله روش هاي ناپارامتري و پارامتري
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله تحليل مرزي تصادفي و پست بانک ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه نصيري مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: عرياني بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: سوري اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: گرشاسبي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله مقايسه کارايي با دو روش ناپارامتري (DEA) و پارامتري (SFA)، با استفاده از اطلاعات پست بانک ايران است. لذا براي اندازه گيري کارايي از داده هاي ترازنامه ۲۸ استان (سرپرستي) مستقل پست بانک ايران در دوره ۱۳۷۸ – ۱۳۸۴ مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نشان داد که تفاوت معني داري بين دو روش ناپارامتري و پارامتري در اندازه گيري کارايي پست بانک ايران وجود دارد. با توجه به نتايج حاصل از روش ناپارامتري ميانگين کارايي اقتصادي، تخصيصي و فني براي پست بانک ايران در دوره مورد بررسي به ترتيب برابر با ۲۵، ۳۲ و ۸۳ درصد است. در روش پارامتري به منظور برآورد کارايي و نيز تشخيص عوامل موثر بر آن از فرم خطي – لگاريتمي تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ استفاده شده است. نتايج حاصل از مدل کارايي نشان مي دهد، متوسط کارايي پست بانک ايران در دوره مورد بررسي ۵۵ درصد است، علاوه براين، نتايج مدل شناسايي عوامل موثر بر کارايي نشان مي دهد کارايي سرپرستي ها با اندازه پست بانک (دارايي کل)، تعداد پرسنل و تعداد شعب رابطه منفي و با درآمد کل پست بانک و زمان رابطه مثبت دارد.