مقاله مقايسه کارايي شناختي مردان نابيناي اکتسابي در زندگي روزانه و همتايان بينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارايي شناختي مردان نابيناي اکتسابي در زندگي روزانه و همتايان بينا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زندگي روزمره
مقاله کارايي شناختي
مقاله نابينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فعاليت هاي مختلف زندگي روزانه نيازمند اطلاعات حسي و پردازش هاي شناختي مختلف است. هدف از اين مطالعه بررسي تفاوت کارايي شناختي جانبازان نابينا با همتايان بينا در فعاليتهاي روزانه مي باشد.
روش تحقيق: اين مطالعه مقطعي مقايسه اي در ۹۲ جانباز نابيناي دو چشم و ۱۱۳ فرد همتا از نظر سن، جنس و تحصيلات انجام گرفت. جهت ارزيابي کارايي شناختي در زندگي روزانه از آزمون رفتاري بروک استفاده شد. تحليل آماري براي مقايسه دو گروه در نمره اين آزمون و خرده آزمون هاي مربوطه به وسيله آزمون آماري U من ويتني صورت گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد بين کارايي نابينايان و همتايان بينا در کارکردهاي شناختي شروع فعاليت، انعطاف پذيري، احتياط، توجه، حافظه، عواطف، تکانشگري، تهاجم و کارکرد اجتماعي تفاوت معني داري وجود ندارد. ولي نابينايان در برنامه ريزي، هوشياري و همدلي به طور معني داري کارايي بالاتري نسبت به همتايان بينا دارند.
نتيجه گيري: هر چند که افراد نابينا در برنامه ريزي و هوشياري کارايي بالاتري نسبت به همتايان بينا دارند وليکن اين موضوع را مي توان به کم بودن محرک هاي محيطي مزاحم براي آن ها دانست. همدلي نيز در نابينايان به دليل وابستگي به ديگران تقويت مي گردد.