مقاله مقايسه کارايي فيلترهاي پيش ذخيره اي و پس ذخيره اي جداکننده گلبول هاي سفيد در بيماران تالاسمي وابسته به خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارايي فيلترهاي پيش ذخيره اي و پس ذخيره اي جداکننده گلبول هاي سفيد در بيماران تالاسمي وابسته به خون
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي ماژور
مقاله جداسازي گلبول سفيد
مقاله فيلتر گلبول سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالكريمي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: گلبولهاي سفيد موجود در محصولات خوني مسوول ايجاد عوارض متعددي در گيرندهاي خون مي باشند. از جمله اين عوارض واکنش هاي تب زا، واکنش شديد پلاکتي در اثر آلو ايميونيزاسيون و انتقال ويروس هاي داخل سلولي بخصوص سيتومگالو ويروس است. پيشرفت بيوتکنولوژي باعث توليد و تکامل فيلترهايي شده است که قادرند گلبول هاي سفيد باقي مانده درمحصول خوني را تا زير سطح آستانه موردنياز براي ايجاد عوارض مذکورجداسازي کنند. مطالعه حاضر با هدف تعيين کارايي دو نوع فيلتر پيش ذخيره اي و پس ذخيره اي در جدا کردن گلبولهاي سفيد موجود در فرآورده هاي خوني انجام شده است.
روش كار: در اين مطالعه تجربي ۱۴۰ فيلتر مورد استفاده براي بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور مراجعه کننده به درمانگاه هماتولوژي کودکان بيمارستان بعثت همدان در سال۱۳۸۷ بررسي شدند. اين بيماران در ۲ گروه جداگانه تحت ترانسفوزيون با گلبول هاي قرمز فيلتر شده بافيلتر هاي پيش ذخيره اي و پس ذخيره اي جداکننده گلبولهاي سفيد قرار گرفتند. راندمان عددي دو نوع فيلتر با استفاده از دستگاه سلول شمار ۵part. Diff.Sys max تعيين گرديد. علاوه بر اين، عوارض ناشي از انتقال خون شامل تب، لرز، افت فشار خون، کهير، ويزينگ، فلاشينگ نيز در هر ۲ گروه مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. داده هاي مطالعه تحت برنامه ويرايش پانزدهم SPSS و با استفاده از آزمون هاي آماري Chi-squrو Independent t-test تجزيه و تحليل آماري گرديد و سطح معني دار با اين آزمون ها کمتر از ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
نتايج: راندمان بدست آمده در مورد فيلترهاي پيش ذخيره اي ۶۹/۰±۷/۹۹ درصد و در مورد فيلتر هاي پس ذخيره اي ۴۷/۱۲±۷۴/۹۲ درصد بود، که تفاوت معني داري را بين آنها نشان مي دهد
(P=0.000) عوارضي نظير تب، لرز، کهير و فلاشينگ در هيچيک از بيماران دو گروه گزارش نگرديد، لکن عارضه افت فشار خون در ۱۴ بيمار از هر يک از دو گروه تحت مطالعه ديده شد که از نظر آماري تفاوت معني داري نداشتند (P=1). حداکثر گلبولهاي سفيد باقي مانده در خون فيلتر شده در گروه پيش ذخيره اي ۲۰ سلول، ودر گروه پس ذخيره اي ۵۲۴ سلول در هر ميکروليتر بود.
نتيجه نهايي: تفاوت قابل توجه انحراف معيار در راندمان اين دو نوع فيلتر نشان مي دهد روش پيش ذخيره اي از نظر جداسازي گلبولهاي سفيد بر روش پس ذخيره اي ارجحيت دارد و استفاده از فيلتر هاي پس ذخيره اي براي جدا سازي گلبولهاي سفيد قابل اعتماد نمي باشد.