مقاله مقايسه کارایي کوادرات هاي اصلي و تعديل شده ويتاکر در تعيين غناي گونه اي ( مطالعه موردي: مراتع مشجر پشته ميوله استان ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۷۴ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارایي کوادرات هاي اصلي و تعديل شده ويتاکر در تعيين غناي گونه اي ( مطالعه موردي: مراتع مشجر پشته ميوله استان ايلام)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل رگرسيوني
مقاله قاب ويتاکر
مقاله غناي گونه اي
مقاله مراتع مشجر
مقاله ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرخي صالح
جناب آقای / سرکار خانم: ارخي مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: صفي خاني كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراتع اکوسيستم هاي طبيعي هستند که در برگيرنده منابع عظيمي از ذخاير ژنتيکي و تنوعي از گونه هاي گياهي هستند که همواره اين گوناگوني زيستي، متضمن پايداري مرتع در مقابل عوامل متغير محيطي و زيستي است.تغييراتي که انسان در قرن اخيردر اکوسيستم هاي طبيعي بوجود آورده باعث شده که بسياري از گونه هاي با ارزش از طبيعت محو و يا در حال انقراض قرار بگيرند که نتيجه آن کاهش تنوع بيولوژيک و به طبع آن کاهش غني گونه اي مي باشد.ايجاد پارکهاي طبيعي و ملي تصميمي است به منظور حفظ گونه ها و جلوگيري از تداوم تخريب در اکوسيستم ها که حفاظت از اين زيستگاهها مي تواند نقش اساسي در اداره صحيح ساير مناطق بخصوص مناطق همجوار جهت توليد مواد صنعتي،دارويي و غذايي داشته باشد.بدين منظور يکي از راههايي که مي توان به سلامت و پايداري اکوسيستم پي برد، بررسي غناي گونه اي مي باشد. در اين خصوص استفاده از روش هاي مناسب بسيار اهميت دارد. در اين مطالعه دو روش ويتاکر در اندازه گيري غناي گونه اي مورد مقايسه قرار گرفتند. منطقه مورد مطالعه مراتع مشجر پشته ميوله استان ايلام مي باشد. پس از بازديدهاي صحرايي و انتخاب توده معرف در هر تيپ گياهي، نمونه گيري به طور کاملا” تصادفي براي دو قاب اصلي و تعديل شده ويتاکر انجام شد. در مجموع ۱۵۴ گونه گياهي متعلق به ۱۲۱ جنس و ۳۵ خانواده گياهي مي باشد در منطقه مورد مطالعه شناسايي شد که خانواده  Asteraceaeبا ۲۵ گونه گياهي داراي بيشترين غناي گونه اي مي باشد. با مقايساتي که براي فاکتور هاي اندازه گيري شده در هر دو قاب اصلي و تعديل شده و يتاکر انجام شد،اختلاف معني داري بين دو قاب مشاهده شد که قاب تعديل شده ويتاکر غناي گونه اي بيشتري را نشان داد. قاب تعديل شده ويتاکر رابط رگرسيوني بهتري را بين تعداد گونه و سطح پلات ايجاد نمود.