مقاله مقايسه کارکردهاي اجرايي خود تنظيمي هيجان و انگيزش در زيرمجموعه هاي اختلال کمبود توجه– بيش فعالي بر اساس مدل بارکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارکردهاي اجرايي خود تنظيمي هيجان و انگيزش در زيرمجموعه هاي اختلال کمبود توجه– بيش فعالي بر اساس مدل بارکلي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه بارکلي
مقاله بيش فعالي- تکانشگري
مقاله بي توجهي غالب
مقاله بازداري رفتاري
مقاله خودتنظيمي هيجان و انگيزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سوگلي تپه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: غلام رستمي حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه کارکردهاي اجرايي خودتنظيمي هيجان و انگيزش در زيرمجموعه هاي اختلال کمبود توجه- بيش فعالي بر اساس مدل بارکلي.
روش: در اين مطالعه علي- مقايسه اي است، ۵۰ دانش آموز پسر ۹ تا ۱۱ ساله مبتلا به اختلال کمبود توجه- بيش فعالي با استفاده از پرسشنامه علايم مرضي کودکان۴-  (CSI-4)، مصاحبه تشخيصي باليني و آزمون هوش ريون انتخاب شدند. آزمودني ها به دو گروه ۲۵ نفره مبتلا به نوع بيش فعالي- تکانشگري غالب (ADHD-PHI) و نوع بي توجهي غالب (ADHD-PI) تقسيم و سپس با آزمون بندر گشتالت، آزمون زمان واکنش تشخيصي و تکاليف محقق ساخته ارزيابي شدند. داده ها به کمک آزمون تحليل واريانس چندمتغيره تحليل شد.
يافته ها: دو گروه در بازداري رفتاري (p=0.001) و خودتنظيمي هيجان و انگيزش p=0.01) و (p=0.001 تفاوت معنادار داشتند. به عبارتي، عملکرد دانش آموزان مبتلا به کمبود توجه، در بازداري رفتاري و خودتنظيمي هيجان و انگيزش بهتر از گروه بيش فعال بود.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که دو گروه از نظر سبب شناسي از يکديگر متمايزند. به علاوه، مشخص شد که به دليل وجود نقص اوليه در بازداري رفتاري، مشکلات و نارسايي هاي گروه مبتلا به نوع بيش فعالي- تکانشگري غالب در کارکردهاي اجرايي بيشتر از گروه مبتلا به نوع بي توجهي غالب است. از اين رو، نظريه بارکلي در زمينه اختلال کمبود توجه- بيش فعالي تاييد شد.