مقاله مقايسه کارکردهاي اجرايي در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي، ناتواني در يادگيري و کودکان بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۳۲۲ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارکردهاي اجرايي در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي، ناتواني در يادگيري و کودکان بهنجار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نقص توجه بيش فعالي
مقاله کارکردهاي اجرايي
مقاله کودک
مقاله ناتواني در يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري گيوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش جهت مقايسه کارکردهاي اجرايي در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي، ناتواني در يادگيري و بهنجار انجام شد.
روش کار:پژوهش مقايسه اي حاضر بر روي تمامي دانش آموزان سوم ابتدايي تا اول راهنمايي که در سال ۱۳۸۶ در مدارس عادي و مرکز کودکان استثنايي شهر اردبيل تحصيل مي کردند اجرا شد. شصت آزمودني شامل ۲۰ پسر مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي، ۲۰ کودک مبتلا به ناتواني در يادگيري و ۲۰ کودک عادي، به شيوه خوشه چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه کانرز، آزمون قلب ها و گل ها، آزمون سيمون ۱ و ۲، آزمون جستجوي ديداري و آزمون ارزيابي هوش ريون استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيره و آزمون تعقيبي LSD تحليل گرديدند.
يافته ها: نتايج تفاوت معني داري در زمينه کارکردهاي اجرايي بين سه گروه نشان دادند(P<0.00) . کودکان داراي اختلال نقص توجه بيش فعالي نسبت به کودکان دچار ناتواني در يادگيري، نمرات بالاتري را در حافظه فعال کسب کردند(P<0.05) ، اما از نظر بازداري تفاوت معني داري نداشتند(P>0.05) . کودکان مبتلا به ناتواني در يادگيري نسبت به کودکان بهنجار در هر دو زمينه بازداري و حافظه فعال نمرات کمتري کسب کردند (P<0.01).
نتيجه گيري: کودکاني که از ناتواني در يادگيري رنج مي برند، در مقايسه با کودکان بهنجار و کودکان داراي اختلال نقص توجه بيش فعالي، اختلال بيشتري در کارکردهاي اجرايي دارند.