مقاله مقايسه کارکردهاي اجرايي شناختي مغز در نابينايان و همتايان بينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارکردهاي اجرايي شناختي مغز در نابينايان و همتايان بينا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابينا
مقاله کارکردهاي اجرايي شناختي
مقاله آزمون سنجش ناکارآمدي عملکردهاي اجرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: در افراد بينا بيش از نيمي از مغز درگير پردازش هاي بينايي است. نابينايان پردازش اطلاعات متفاوتي نسبت به همتايان بيناي خود دارند. اين مطالعه با هدف بررسي تفاوت کارکردهاي شناختي اجرايي جانبازان نابينا با همتايان بينا از طريق آزمون رفتاري انجام شد.
روش ها: اين مطالعه مقطعي- مقايسه اي از نوع مورد- شاهدي روي ۹۳ جانباز نابيناي دوچشم و ۱۱۶ فرد همتا از نظر سن و تحصيلات در سال ۱۳۸۷ در مشهد انجام شد. براي ارزيابي کارکردهاي اجرايي شناختي از آزمون رفتاري دکس استفاده شد. داده ها با آزمون هاي آماري استنباطي شامل T مستقل، کولموگروف – اسميرنف و من ويتني يو به کمک نرم افزار SPSS 17 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بين نابينايان و همتايان بينا در حافظه اجرايي شناختي، آگاهي و بي قراري تفاوت معني داري وجود نداشت. ولي در مهار و هدف مندي و در کل آزمون، کارآيي افراد نابينا به طور معني داري بالاتر از بينايان بود. همچنين ضرورت و اهميت کارکردهاي شناختي اجرايي در تمام ابعاد براي افراد بينا به طور معني داري بيشتر از افراد نابينا بود.
نتيجه گيري: افراد نابينا در برخي از عملکردهاي شناختي اجرايي تفاوت معني داري با همتايان بينا ندارند و حتي در هدف مندي و مهار، کارآيي بالاتري نسبت به آنان دارند. اين موضوع مربوط به فقر اطلاعات پيش نياز کارکردهاي اجرايي شناختي است.