مقاله مقايسه کارکردهاي خانوادگي بيماران افسرده اساسي با افراد سالم بر اساس مدل مک مستر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه کارکردهاي خانوادگي بيماران افسرده اساسي با افراد سالم بر اساس مدل مک مستر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد خانواده
مقاله افسردگي اساسي
مقاله نظريه مک مستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ارتباط بين محيط و زمينه خانوادگي با بيماري‌هاي رواني مدتهاست که مورد توجه محققان و پژوهشگران است. از سوي ديگر نابساماني‌هاي ساختار و کارکرد خانواده از جمله تضاد نقش‌ها، در هم ريختگي مرزها، اتحادها، درگيري عاطفي و عدم پاسخگويي عاطفي از عوامل اصلي تقويت انگاره‌هاي افسردگي است. هدف مطالعه حاضر بررسي کارکرد خانواده بيماران افسرده بر اساس نظريه مدل خانوادگي مک مستر و مقايسه ان با کارکرد خانواده افراد سالم مي باشد.
روش بررسي: ۵۰ نفر از بيماران افسرده از دو کلينيک سرپايي روانپزشکي انتخاب شدند. گروه کنترل نيز از بين دانشجويان و کارکنان دانشگاه تبريز انتخاب شدند. تمام آزمودني‌ها به پرسشنامه‌هاي افسردگي بک (Beck Depression Inventory-II) و آزمون سنجش خانواده (FamilyAssessment Device) پاسخ دادند.
يافته ها: يافته‌هاي پژوهش نشان دادند که افراد افسرده در اغلب ابعاد مقياس کارکرد خانواده، ضعيف تر از افراد سالم عمل مي‌کنند. گروه افسرده در ابعاد عملکرد عمومي(۰۰۱/۰>P)، ارتباط (۰۰۱/۰>P)، پاسخ گويي عاطفي (۰۰۱/۰>P) و درگيري عاطفي (۰۰۱/۰>P) کارايي کمتري نسبت به افراد سالم نشان دادند. اما در ابعاد حل مساله (۶۹/۰=P)، کنترل رفتاري (۴۳/۰=P) و نقش (۵۵/۰=P) هيچ تفاوت معناداري بين بيماران افسرده با گروه سالم وجود نداشت.
نتيجه گيري: بيماران افسرده با اختلال در بسياري از مقياس‌هاي عملکرد خانواده مواجه هستند.