مقاله مقايسه کلينيکي طول کانال ريشه دندان هاي مولر شيري فک پايين با استفاده از دستگاه آپکس ياب و پرتونگاري معمولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه کلينيکي طول کانال ريشه دندان هاي مولر شيري فک پايين با استفاده از دستگاه آپکس ياب و پرتونگاري معمولي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپکس ياب الکترونيکي
مقاله Root zx
مقاله پالپکتومي
مقاله دندان مولر شيري
مقاله پرتونگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندريان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: اميرآبادي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: براي موفق بودن درمان پالپکتومي در دندان هاي شيري اندازه گيري دقيق طول کانال ريشه لازم است. تعيين طول با استفاده از پرتونگاري رايج ترين روش مورد استفاده بوده، اما به دليل عوارض سوء پرتو و همچنين لزوم همکاري کودک معمولا با مشکلاتي همراه است.
هدف: هدف از بررسي کنوني، ارزيابي دقت دستگاه اپکس ياب الکترونيکي Root zx در اندازه گيري طول کانال دندان هاي مولر شيري فک پايين و مقايسه آن با روش پرتونگاري در کودکان ۴ تا ۶ ساله بود.
مواد و روش: اين بررسي، بر روي ۱۵ دندان مولر (۶۰ کانال) شيري فک پايين کودکان ۴ تا ۶ ساله با درمان انتخابي پالپکتومي در شرايط باليني انجام گرفت. طول کانال ريشه دندان ها توسط دستگاه Root zx تعيين و ثبت گرديد. پس از ثبت طول کارکرد با گذاشتن دوباره فايل هاي مربوط به هر کانال با همان طول و رفرنس از سطح اکلوزال کليشه پرتونگاري با روش موازي فراهم شد. واکاوي داده ها توسط آزمون هاي آماري رگرسيون خطي ساده (Simple linear regression)، ضريب همبستگي (Coefficient of correlation) و ضريب تغييرپذيري (Coefficient of variability) و نيز روش آماري گرافيکي بلاند-آلتمن (Bland-Altman plot) انجام گرفت.
يافته ها: دقت دستگاه اپکس ياب در محدوده ۰٫۵± ميلي متر از فورامن اپيکال ۸۵ درصد برآورد گرديد. در همه دندان ها، بي در نظر گرفتن وضعيت پالپ ميان ميزان طول کانال ريشه به وسيله اپکس ياب و پرتونگاري اختلاف آماري معنادار به دست نيامد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين بررسي، استفاده از دستگاه اپکس ياب الکترونيکي براي تعيين طول کانال در دندان هاي مولر شيري فک پايين که تحليل ريشه ندارد پيشنهاد مي گردد. به ويژه اگر اين اندازه گيري همراه با استفاده از پرتونگاري تشخيصي آغازين باشد.