مقاله مقايسه کمال گرايي، تعلل و افسردگي دبيران زن و مرد شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه کمال گرايي، تعلل و افسردگي دبيران زن و مرد شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرايي
مقاله تعلل و افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارپور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدفخرالدين اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقايسه کمال گرايي، تعلل و افسردگي دبيران زن و مرد شهر اهواز بود. حجم نمونه شامل ۲۰۰ نفر از دبيران شهر اهواز بود (۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن) که به روش نمونه گيري تصادفي ساده در سال ۱۳۸۸ انتخاب شدند. ابزارهاي گردآوري داده ها دربرگيرنده مقياس کمال گرايي اهواز (APS)، مقياس تعلل شوارزر و مقياس افسردگي بک بود. اين تحقيق از نوع  علي مقايسه اي بود. نتايج نشان داد که ميان دبيران زن و مرد از لحاظ ميزان کمال گرايي و افسردگي تفاوت معني داري وجود دارد اما از نظر ميزان تعلل ميان دبيران زن و مرد تفاوت معني داري ديده نشد. سطح معني داري فرضيه ها در تحقيق حاضر ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.