مقاله مقايسه کمي بزاق تجمعي – غيرتحريکي خانم هاي يائسه با مردان هم سن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه کمي بزاق تجمعي – غيرتحريکي خانم هاي يائسه با مردان هم سن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يائسگي
مقاله خشکي دهان
مقاله بزاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احديان حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كرباسي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مجيبيان مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: جيراوند نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يائسگي مي تواند با تغييرات روان تني در مجموعه دهاني- صورتي نظير خشکي دهان، سندرم دهان سوزان و … همراه باشد که اين مساله هنوز مورد بحث است. اين مطالعه، با هدف مقايسه کمي بزاق تجمعي – غيرتحريکي زنان يائسه و پس از يائسگي با مردان هم سن انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه، ۴۰ زن يائسه و ۴۰ مرد هم سن فاقد بيماري سيستميک و با عدم سابقه مصرف دارو انتخاب شدند. در اين افراد علامت خشکي دهان با پرسشنامه وضعيت روحي – رواني با مقياس HADS (Hospital Anexity and Depression Scale) مورد بررسي قرار گرفت، و حجم بزاق تجمعي – غيرتحريکي به روش تف کردن(Spitting)  اندازه گيري شد. نتايج با آزمون هاي کاي اسکور، مان ويتني و کراس کال واليس تجزيه و تحليل شد. P<0.05 معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: در اين پژوهش وضعيت رواني دو گروه مورد مطالعه تفاوت معني داري نداشت. ميانگين حجم بزاق تجمعي – غيرتحريکي در زنان به طور معني داري کمتر از مردان بود (P<0.006). هم چنين زنان يائسه به طور معني داري بيشتر از مردان از خشکي دهان شکايت داشتند (%۴۵ در برابر %۱۵، P<0.003).
نتيجه گيري: بر اساس اين تحقيق، مي توان خشکي دهان و کاهش حجم بزاق غيرتحريکي را از عوارض دوران يائسگي دانست. لذا افزايش آگاهي در مورد روش هاي کنترل آن بر روي بيماران ضروري به نظر مي رسد.