مقاله مقايسه کودک آزاري بين کودکان عادي وکودکان داراي اختلال يادگيري در مقطع ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه کودک آزاري بين کودکان عادي وکودکان داراي اختلال يادگيري در مقطع ابتدايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک آزاري
مقاله کودکان داراي اختلال يادگيري
مقاله مقطع ابتدايي
مقاله آزار عاطفی
مقاله آزار جسمی
مقاله آزار جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزوليان نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي ارشدي فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تحقيق حاضر به منظور مقايسه کودک آزاري در کودکان عادي و کودکان داراي اختلال يادگيري ۷ تا ۱۲ ساله شهر تهران انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه تحليلي و مقطعي، از نوع علي مقايسه اي مي باشد. به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي ۱۲۰ دانش آموز عادي از مناطق ۳، ۷ و ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران و ۱۲۰ دانش آموز داراي اختلال يادگيري از سه مرکز ۱، ۲ و۳ انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه معتبر کودک آزاري تحت ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون رتبه اي فريدمن و آزمونهاي تي زوجي و تي مستقل تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: تفاوت معناداري در ميانگين نمرات آزار عاطفي (P<0.001) نمره کل (P=0.002) کودک آزاري به دست آمده از پاسخ هاي کودکان، در بين دو گروه کودکان عادي و کودکان داراي اختلال يادگيري مشاهده شد. مطابق نظرات والدين نيز تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات آزار عاطفي (P<0.001)، آزار جسمي  (P=0.011)و نمره کل کودک آزاري (P<0.001) دو گروه کودکان عادي و کودکان داراي اختلال يادگيري به دست آمد. همچنين تفاوت معناداري بين نظرات کودکان با والدينشان در مولفه آزار جسمي (P=0.002) آزار جنسي  (P<0.001)و غفلت  (P<0.001)وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل به نظر مي رسد که بين ميزان کودک آزاري برحسب نوع در کودکان عادي و کودکان داراي اختلال يادگيري تفاوت وجود دارد و برخلاف گذشته، بيشتر از نوع آزار عاطفي است. بنابراين ضروري است متخصصان بهداشت روان، برنامه هايي به منظور آموزش والدين در آينده تدارک ببينند.