مقاله مقايسه کيفيت تصاوير کلانژيوپانکراتوگرافي تشديد مغناطيسي، قبل و بعد از مصرف آب توت سياه به عنوان ماده حاجب خوراکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت تصاوير کلانژيوپانکراتوگرافي تشديد مغناطيسي، قبل و بعد از مصرف آب توت سياه به عنوان ماده حاجب خوراکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتيفکت
مقاله عصاره توت سياه
مقاله كلانژيو پانكراتوگرافي با تشديد مغناطيسي
مقاله ماده حاجب خوراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت نيا علي
جناب آقای / سرکار خانم: فاني ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: فاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از مواد کنتراست مناسب در بهبود کيفيت تصاوير تشخيصي، از اقدامات مفيد است. در اين مطالعه، به بررسي اثر آب توت سياه در PH بالا به کمک امپرازول در کاهش آرتيفکت ناشي از آب موجود در دستگاه گوارش فوقاني در تصاوير کلانژيو پانکراتوگرافي مغناطيسي پرداخته ايم.
روش کار: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني يک سو کور قبل و بعد، با ۳۴ بيمار انجام گرفت. پس از جلب رضايت کتبي و اعمال معيارهاي ورود و خروج، هر بيمار روز قبل از مطالعه دو عدد کپسول امپرازول ۲۰ ميلي گرمي مصرف کرده و با ناشتايي کامل، روز بعد مورد کلانژيو پانکراتوگرافي قرار گرفتند. ۱۵ دقيقه پس از مصرف ۳۰۰ سي سي آب توت سياه، از بيمار مجددا گرافي به عمل آمد و کليشه هاي مربوطه چاپ شد. سه راديولوژيست به طور جداگانه به ارزيابي کاهش آرتيفکت و كيفيت وضوح تصاوير پرداختند. در پايان ميانگين کاهش آرتيفکت در تصاوير قبل و بعد از مصرف آب توت سياه و ميزان وضوح تصاوير با هم مقايسه شد.
نتايج: کاهش امتياز آرتيفکت ناشي از ترشحات گوارشي، قبل از مصرف آب توت سياه (۲٫۹۷±۰٫۳۷) و بعد از مصرف (۲٫۸۹±۰٫۷۸) تفاوت معني دار آماري نشان نداد. همچنين وضوح تصاوير کيسه  صفرا، آمپول واتر، مـجراي مشـترک کبـدي، مـجراي داخل کبـدي و سر پانکـراس تـغـيير معـني دار نـداشت. افت وضوح تصوير در مجراي مشترک صفراوي وجود داشت (P=0.01). در مورد تنه و دم مجراي پانکراس بهبود کيفيت مشاهده گرديد (به ترتيب P=0.04 و P=0.03).
نتيجه گيري: به نظر نمي رسد آب توت سياه حاوي فلزات پارامگنتيگ كافي بوده و به عنوان کنتراست، باعث بهبود کيفيت تصاوير کلانژيوپانکراتوگرافي گردد.