مقاله مقايسه کيفيت رابطه والد – فرزند در دانش آموزان دختر دبيرستاني داراي بحران هويت و فاقد بحران هويت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۸۲ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت رابطه والد – فرزند در دانش آموزان دختر دبيرستاني داراي بحران هويت و فاقد بحران هويت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله دانش آموزان
مقاله رابطه
مقاله فرزند – والد
مقاله هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهيزگار آذردخت
جناب آقای / سرکار خانم: محمودنيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر تعيين و مقايسه رابطه والد – فرزند دانش آموزان دختر دبيرستاني داراي بحران هويت و فاقد بحران هويت است.
روش: پژوهش توصيفي – مقايسه اي و جامعه مورد پژوهش، کليه دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان کازرون که در سال تحصيلي ۸۴ – ۸۳ مشغول به تحصيل بودند که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، ابتدا شهرستان کازرون به ۵ قسمت تقسيم و بعد از هر بخش يک مدرسه به صورت تصادفي و به اين شيوه ۴۵۰ نفر انتخاب شد و پرسشنامه آزمون هويت شخصي توسط احمدي (۱۳۷۸) و آزمون روابط والد – فرزند توسط مارک اي فاين، بي مورلند و سوبل (۱۹۸۳) توسط آنها تکميل شد.
يافته ها: نشان داد از بين اين نمونه ها، بر اساس نتايج پرسشنامه آزمون هويت شخصي دانش آموزان داراي بحران هويت آشکار شدند که تعداد آنها ۶۰ نفر بود و ۶۰ دانش آموز فاقد بحران هويت که از لحاظ سن و وضعيت اقتصادي – اجتماعي با آنان همتا شدند به عنوان نمونه آماري برگزيده شدند. نتايج پژوهش تفاوت بين دو گروه دانش آموزان را از لحاظ بحران هويت نشان داد.
نتيجه گيري: دانش آموزان داراي بحران هويت نسبت به دانش آموزان فاقد بحران هويت به طور کلي رابطه ضعيف تري با والدين خود دارند.