مقاله مقايسه کيفيت زندگي، حمايت اجتماعي و سلامت عمومي افراد آلوده به ويروس ايدز با افرادي عادي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت زندگي، حمايت اجتماعي و سلامت عمومي افراد آلوده به ويروس ايدز با افرادي عادي شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله سلامت عمومي
مقاله ايدز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيده فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، مقايسه کيفيت زندگي، حمايت اجتماعي و سلامت عمومي افراد آلوده به ويروس ايدز با افراد عادي شهر اهواز بود. نمونه متشکل از ۱۰۰ نفر بيمار آلوده به ويروس ايدز و ۱۰۰ نفر از افراد عادي شهر اهواز بودند که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از مقياس کيفيت زندگي، پرسشنامه سلامت عمومي و مقياس حمايت اجتماعي. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) در سطح معناداري p<0.0001 استفاده شد. نتايج حاصل از اين يافته نشان داد افراد آلوده به ويروس ايدز از کيفيت زندگي، حمايت اجتماعي و سلامت عمومي پايين تري نسبت به افراد عادي برخوردارند.