مقاله مقايسه کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرني و جامعه سالم شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرني و جامعه سالم شهر رشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله اسکيزوفرني
مقاله بهداشت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي نعيما
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلامي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي هايده
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي لاكه مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکيزوفرني از اختلالات رواني شايع و مزمن است که با مشکلات فردي و اجتماعي خاصي همراه مي باشد. از طرف ديگر کيفيت زندگي به عنوان معياري مهم از اثرات بيماري و درمان آن بر فرد مورد توجه متخصصين قرار گرفته است.
هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه کيفيت زندگي بيماران اسکيزوفرنيک با جامعه سالم در شهر رشت انجام گرفته است.
روش کار: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي – مقطعي بود که نمونه هاي آن را ۵۲ بيمار اسکيزوفرن مراجعه کننده به درمانگاه سرپايي مرکز آموزشي – درماني شفا (به عنوان گروه مورد) و ۱۵۳ فرد سالم شهر رشت (به عنوان گروه شاهد) تشکيل مي داد. ابزار گردآوري داده ها مشتمل بر ۳ بخش ۱) پرسشنامه عوامل فردي – اجتماعي، ۲) ابزار استاندارد ۲۸ عبارتي کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني و ۳) ابزار استاندارد بررسي وضعيت رواني بود که ابزار سوم فقط در نمونه هاي بيمار استفاده شد. نمونه هاي گروه بيماران به روش در دسترس و گروه سالم به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه چهره به چهره گردآوري و تحت نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: نتايج پژوهش نشان داد که ميانگين امتيازات کيفيت زندگي کل و تمامي حيطه هاي عمومي، رواني، ارتباطات اجتماعي و محيطي بيماران اسکيزوفرن (به ترتيب ۸۳٫۰۳، ۲۲٫۱۹، ۲۵٫۱۵، ۶٫۲۲ و ۲۳٫۰۵) در سطحي پايين تر از جامعه سالم (به ترتيب ۹۰٫۴۹، ۷٫۲۶، ۲۵٫۸۷، ۲۷٫۶۲، ۷٫۱۶ و ۲۳٫۱۹) بود و  آزمون تي مستقل تفاوت موجود در کيفيت زندگي کل ((P=0.0001 و حيطه هاي عمومي(P=0.006) ، فيزيکي(P=0.0001) ، رواني (P=0.001) و ارتباطات اجتماعي (P=0.015) را از نظر آماري معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، مددجويان اسکيزوفرن در مقايسه با جامعه سالم شهر رشت داراي کيفيت زندگي پايين تري بودند که نشانگر نياز به توجه ويژه به ارتقاي درمان و مراقبت از اين گروه از بيماران در مراحل پس از ترخيص مي باشد.