مقاله مقايسه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به پارکينسون با و بدون علايم خستگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت زندگي بيماران مبتلا به پارکينسون با و بدون علايم خستگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگي
مقاله بيماري پارکينسون
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: قائم هاله
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني حقيقي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: كشفي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کيفيت زندگي در بيماريهاي مزمن و ارزيابي آن در بيماران با ويژگيهاي متفاوت جهت مداخله هاي مناسب از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مطالعه با هدف به ارزيابي و مقايسه کيفيت زندگي در دو گروه بيماران با و بدون علايم خستگي انجام گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه تحليلي، ۱۰۸ بيمار مبتلا به پارکينسون مراجعه کننده به درمانگاه شهيد مطهري شيراز در اين مطالعه شرکت داشتند. خستگي بوسيله مقياس شدت خستگي(FSS) ، کيفيت زندگي بوسيله ابزارهاي (PDQL) و (SF-36) سنجيده شد. شاخص Hohen& Yahr نيز براي سنجش شدت و مرحله بيماري استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده نرم افزارSPSS 13  و آزمونهاي مجذور کاي، من ويتني و ضريب همبستگي اسپيرمن انجام شد.
نتايج: ۶۷ نفر (
۶۲%) از بيماران مرد و ۴۱ نفر (۳۸%) زن بودند. بيشترين بيماران در مرحله دوم بيماري با ۴۲ نفر (۳۸٫۹) و کمترين بيماران در مرحله پنجم ۲ نفر (۱٫۹%) قرار داشتند. ميانگين و انحراف معيار سن بيماران ۱۱٫۷۳±۶۴٫۴۹ بود. ۳۶ نفر (۳۳٫۳۳%) داراي علايم خستگي و ۷۲ نفر (۶۶٫۶۶%) بدون علايم خستگي بودند. بيماران با علايم خستگي از شدت بيشتري از بيماري رنج مي بردند و در مراحل بالاتر بيماري قرار مي گرفتند. بين دو گروه در همه ابعاد کيفيت زندگي تفاوت معني داري مشاهده شد (P<0.05). از سوي ديگر بين كيفيت زندگي و مرحله بيماري با خستگي همبستگي معني دار وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد كه كيفيت زندگي در بيماران با علايم خستگي به طور چشمگيري از بيماران بدون علايم خستگي پايين تر است و لازم است در اين گروه از بيماران تلاش بيشتري در جهت ارتقا كيفيت زندگي انجام داد.