مقاله مقايسه کيفيت زندگي خانواده جانبازان با و بدون اختلال استرس پس از سانحه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جانباز از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت زندگي خانواده جانبازان با و بدون اختلال استرس پس از سانحه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله اختلال استرس پس از سانحه
مقاله جانباز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فر محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: كمري علي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقايسه کيفيت زندگي خانواده جانبازان با و بدون اختلال استرس پس از سانحه بود.
مواد و روش ها: بدين منظور ۳۰۰ خانواده جانباز از بين خانواده‌ هاي جانبازان استان همدان با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه کيفيت زندگي (SF-36) پرسشنامه جمعيت شناختي بود.
يافته‌ ها: نتايج آزمون t نشان داد که جانبازان داراي اختلال استرس پس از سانحه در مقايسه با ساير جانبازان در زير مقياس ‌هاي عملکرد جسماني، درد بدني، سلامت عمومي، سرزندگي، عملکرد اجتماعي و سلامت روان نمرات پايين ‌تري را گزارش نمودند. بين همسران جانبازان داراي اختلال استرس پس از سانحه و همسران ساير جانبازان در تمام زير مقياس‌ هاي کيفيت زندگي تفاوت معني ‌داري يافت شد. بين فرزندان جانبازان داراي اختلال استرس پس از سانحه و فرزندان ساير جانبازان تنها در زير مقياس سلامت عمومي تفاوت معني ‌داري به ‌دست آمد.
نتيجه‌ گيري: اين نتايج بيانگر آن است که توجه به سلامت نظام خانواده به خصوص همسران جانبازان داراي اختلال استرس پس از سانحه امري مهم است و مي ‌تواند در برنامه‌ ريزي، سياست هاي آموزشي، مشاوره‌ اي و درماني سودمند باشد.