مقاله مقايسه کيفيت زندگي در افراد قطع عضو بالاي زانوي يکطرفه تروماتيک در دو نوع پروتز با مفصل زانوي هوشمند و مکانيکي ساده بر اساس پرسشنامه TAPES که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت زندگي در افراد قطع عضو بالاي زانوي يکطرفه تروماتيک در دو نوع پروتز با مفصل زانوي هوشمند و مکانيکي ساده بر اساس پرسشنامه TAPES
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه TAPES
مقاله پروتز
مقاله مفصل هوشمند
مقاله مفصل مکانيکي
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عدلي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: طراحي و ساخت اين مفاصل که بايستي در عين کارآمدي سبک، ظريف، مستحکم، و بادوام نيز باشند احتياج به صرف وقت و هزينه زيادي دارند که نهايتا باعث افزايش قابل توجه قيمت آن ‌ها نسبت به مفاصل مکانيکي مي ‌شود لذا با در نظر گرفتن هزينه اين‌ گونه مفاصل نسبت به ميزان افزايش کيفيت زندگي ارزيابي روشن و صريحي از اين‌ گونه هزينه کردها مورد نياز است که تحقيق حاضر در اين راستا صورت پذيرفت.
مواد و روش ‌ها: در اين مطالعه که از نوع cross sectional بود، کيفيت زندگي با استفاده از پرسشنامه TAPES توسط دو گروه نمونه ۲۰ نفري از افراد قطع عضو بالاي زانو استفاده ‌کننده از مفاصل زانوي پروتزي هوشمند و مکانيکي ساده از جانبازان قطع عضو که براي دريافت خدمات ارتوپدي ‌فني به مرکز ارتز و پروتز کوثر تهران مراجعه‌ نمودند، ارزيابي ‌شد. اين پرسشنامه در سال ۱۹۹۹ توسط Gallagher and Maclachan طراحي شده‌ است و براي درک بهتر پروتزيست از تطابق فرد با عضو مصنوعي در قطع عضو اندام ‌تحتاني و به منظور گسترش خدمات بهتر، طراحي و معرفي گرديد. در تحقيقات انجام شده توسط طراحان آن مشخص شده است که اين پرسشنامه از نظر خصوصيات روا‌ن سنجي در حد بالايي قرار دارد و مي‌ تواند فرد را از نظر سه موضوع تطابق روحي اجتماعي، محدوديت ‌هاي عملکردي و رضايت از پروتز مورد ارزيابي قرار داد. همچنين آزمون ‌هاي آماري آناليز واريانس و T مستقل براي هر دو گروه نيز انجام شد.
يافته‌ ها: آزمون ‌هاي آماري عليرغم بالاتر بودن ميانگين عددي تطابق روحي اجتماعي و رضايت از پروتز، تفاوت معني ‌داري را در اين دو موضوع نشان نداد اما پايين ‌تر بودن محدوديت عملکردي گروه استفاده‌ کننده از مفاصل هوشمند نسبت به گروه مفاصل مکانيکي به طور معني ‌داري مشاهده شد.
نتيجه ‌گيري: با بررسي يافته‌ هاي آماري در سه قسمت تطابق روحي اجتماعي، محدوديت ‌هاي عملکردي و رضايت از پروتز، گروه استفاده‌ کننده از مفاصل هوشمند تطابق روحي اجتماعي و رضايت از پروتز يکسان و محدوديت عملکردي کمتري را نشان‌ داد به طوري که به اين ترتيب فرض تحقيق مبني بر کيفيت زندگي بالاتر گروه استفاده‌ کننده از مفصل هوشمند اثبات‌ شد.