مقاله مقايسه کيفيت زندگي زنان يائسه و غير يائسه بعداز هيستركتومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت زندگي زنان يائسه و غير يائسه بعداز هيستركتومي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله هيستركتومي
مقاله يائسگي
مقاله سلامت زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بريم نژاد ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: محدث اردبيلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جزءكبيري فريده
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيسترکتومي يکي از شايع ترين جراحي هاي زنان است كه %۹۰ اين موارد غير اورژانس و به منظور بهبود كيفيت زندگي زنان انجام مي شود، اما مطالعات انجام شده در زمينه کيفيت زندگي زنان هيستركتومي شده، نتايج متفاوتي ارايه نموده اند. پژوهش حاضر با هدف تعيين كيفيت زندگي پس از هيستركتومي در زنان ايراني با يائسگي طبيعي و يائسگي به دنبال جراحي انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي روي ۱۸۰ زن که حداقل ۳ ماه از هيسترکتومي آنها گذشته بود و با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و در سه گروه يائسه قبل از هيستركتومي، يائسه بعداز هيستركتومي و غير يائسه قرار گرفتند، انجام شد. کيفيت زندگي آنان با استفاده از ابزار ۶۶ آيتمي کيفيت زندگي فرانتس پاورز بررسي شد. داده ها با شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون مجذور كاي، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز واريانس آنووا به کمک نرم افزار SPSS (نسخه ۱۴) تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نمره كيفيت زندگي كل ۱۱٫۹۳±۲٫۵۵ با حداقل ۸٫۵ و حداكثر ۲۱٫۲۵ بود. ميانگين نمره كيفيت زندگي در سه گروه يائسه قبل از هيستركتومي، يائسه بعداز هيستركتومي و غير يائسه به ترتيب (۱۲٫۵۴±۲٫۷۳)، (۱۱٫۴±۲٫۳۱) و (۱۱٫۵۸±۲٫۵۱) بود. مقايسه ميانگين دو گروه اول تفاوت معنا دار نشان داد (p=0.003). نمرات معيارهاي اين گروه كيفيت زندگي در ابعاد اجتماعي رواني تفاوت معنادار بين سه گروه نشان داد.
نتيجه گيري: کيفيت زندگي به ويژه در ابعاد رواني و اجتماعي در زناني که قبل از رسيدن به سن يائسگي هيسترکتومي مي شوند پايين است. استفاده از روش هاي جايگزين به منظور تسکين علايم و انجام مشاوره رواني بعنوان جز ضروري و مکمل درمان پيشنهاد مي شود.