مقاله مقايسه کيفيت زندگي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان و رابطه آن با مديريت دانايي از ديدگاه مديران ارشد و مياني بيمارستان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در بيمارستان از صفحه ۶۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت زندگي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان و رابطه آن با مديريت دانايي از ديدگاه مديران ارشد و مياني بيمارستان ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي کاري
مقاله مديريت دانايي
مقاله بيمارستان آموزشي
مقاله بيمارستان غيرآموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلگشايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: متقي مليكا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه ضروري است که مديران بيمارستان ها بتوانند خود را با پيشرفت علم و دانش همگام سازند. اين امر مستلزم بررسي کيفيت زندگي کاري نيروي انساني و ارتباط آن با مديريت دانش مي باشد. هدف از پژوهش حاضر مقايسه کيفيت زندگي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان و تعيين رابطه آن با مديريت دانش از ديدگاه مديران ارشد و مياني بيمارستان هاي مورد مطالعه مي باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي-تحليلي و مقطعي است.جامعه ي اين پژوهش همه ي مديران ارشد و مياني بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان است. داده ها بااستفاده از پرسش نامه که روايي و پايايي آن از پيش تعيين شده ، گردآوري شده است. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي tمستقل و ضريب همبستگي پيرسون صورت گرفته است.
يافته ها: فضاي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي با ميانگين هاي به ترتيب ۳٫۶۴ و ۳٫۴۷ در بالاترين وضعيت و امکانات مادي و طراحي شغلي، به ترتيب با ميانگين هاي ۲٫۷ و ۲٫۸۱ در پايين ترين وضعيت قرار گرفتند. در اين مراکز، دموکراسي (r=0.83) و آموزش (r=0.69) بالاترين ميزان همبستگي و امتيازات مادي (r=0.51) و فضاي کاري (r=0.51) کمترين ميزان همبستگي را با مديريت دانايي دارا بودند. کيفيت زندگي کاري رابطه معني داري با مديريت دانايي در هر دو مرکز (به ترتيب، ۰٫۹۲ و ۰٫۸۳ )داشت.
نتيجه گيري: تفاوت چشمگيري ميان کيفيت زندگي کاري در بيمارستان هاي آموزشي و غيرآموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان مشاهده نشد و رابطه کيفيت زندگي کاري و مديريت دانايي در هر دسته از مراکز مثبت ارزيابي گرديد.