مقاله مقايسه کيفيت زندگي کودکان مبتلا به تالاسمي مراجعه کننده به بخش تالاسمي بيمارستان شفا با والدين آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۵۵ تا ۴۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت زندگي کودکان مبتلا به تالاسمي مراجعه کننده به بخش تالاسمي بيمارستان شفا با والدين آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله کودکان
مقاله نوجوانان
مقاله والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برازپردنجاني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زارع كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاكباز زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اثر تالاسمي ماژور و تالاسمي اينترمديا و عوارض آن بر روي کيفيت زندگي تا حدود زيادي ناشناخته مانده است. تعيين اختلال سلامتي ايجاد شده در بيمار مبتلا به تالاسمي جهت درمان مناسب، لازم و ضروري است و چون تاکنون تاثير تالاسمي و عوارض ناشي از آن بر روي کيفيت زندگي کودکان و نوجوانان و والدين آنها ناشناخته مانده است اين مطالعه با هدف مقايسه کيفيت زندگي کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمي با والدين آنها انجام گرديد.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي – تحليلي، تعداد ۱۱۰ بيمار كمتر از ۱۸ سال که به طور مرتب براي تزريق خون به بيمارستان شفا شهر اهواز در سال ۸۷-۸۶ مراجعه مي کردند به صورت غير احتمالي آسان و در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافيک و پرسش نامه هاي بررسي کيفيت زندگيCOOP  بود. در اين پژوهش اطلاعات توسط  SPSSو به کمک آزمون هاي آماري توصيفي و آزمون T مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين کلي ابعاد کيفيت زندگي در بيماران كمتر از ۱۸ سال، ۱۱٫۶۷±۷۲٫۹۸ و در والدين آنها ۱۳٫۳۲±۶۵٫۱۰ بود.
بين ميانگين نمرات ابعاد فعاليت اجتماعي با P=0.004، درد با P=0.002، احساسات و عواطف با P=0.000، کيفيت زندگي با P=0.047، ميانگين کلي کيفيت زندگي با P=0.000، در دو گروه بيماران كمتر از ۱۸ سال و اعضاي خانواده هاي آنها اختلاف معناداري وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج فوق پيشنهاد مي شود که در ابعادي که بيماران تالاسمي و والدين آنها بيشتر آسيب ديده بودند، جهت بهبود کيفيت زندگي آنها تمهيدات ويژه اي انجام گردد.