مقاله مقايسه کيفيت علوفه برخي گونه هاي گياهي مراتع سارال كردستان در مراحل مختلف فنولوژيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه کيفيت علوفه برخي گونه هاي گياهي مراتع سارال كردستان در مراحل مختلف فنولوژيک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت علوفه
مقاله پروتئين خام
مقاله ماده خشک قابل هضم
مقاله انرژي متابوليسمي
مقاله الياف نامحلول در شوينده اسيدي
مقاله مرحله فنولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پيري صحراگرد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: تركان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، از ۱۹ گونه مرتعي در منطقه سارال کردستان که از گونه هاي مهم و خوشخوراك مراتع منطقه هستند، در سه مرحله فنولوژيک (رشد رويشي، گلدهي و بذردهي) نمونه برداري انجام شد سپس تجزيه شيميايي براي اندازه گيري درصد نيتروژن (N) و الياف نامحلول در شوينده اسيدي (ADF) نمونه هاي گياهي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل آماري داده ها از طرح کرت هاي خرد شده در زمان در قالب طرح پايه کاملا تصادفي با ۵۷ تيمار در سه تکرار استفاده شد. پس از جمع آوري داده ها به منظور بررسي تغييرات شاخص هاي کيفيت علوفه گونه هاي مورد بررسي در مراحل مختلف فنولوژيک از تجزيه واريانس مرکب استفاده شد. ميانگين ها با استفاده از آزمون چنددامنه دانکن مقايسه شد. نتايج بيانگر تغييرات قابل ملاحظه اي در تركيب شيميايي گياهان مورد بررسي و همچنين معني دار بودن اثر مرحله فنولوژيك بر كيفيت علوفه بود. با پيشرفت مراحل رشد، از مقدار پروتئين خام(CP) ، ماده خشک قابل هضم (DMD) و انرژي متابوليسمي (ME) به عنوان عوامل افزاينده کيفيت علوفه، کاسته و بر ميزان الياف نامحلول در شوينده اسيدي (ADF) به عنوان عامل کاهنده کيفيت علوفه، افزوده مي شود. اين نتايج براي تعيين ظرفيت چرا و زمان مناسب چراي دام در مراتع مورد بررسي، کاربرد دارد.