مقاله مقايسه گروه درماني مبتني بر هوشياري فراگير توام با آموزش مهارت هاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه گروه درماني مبتني بر هوشياري فراگير توام با آموزش مهارت هاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درماني مبتني بر هوشياري فراگير
مقاله آموزش مهارتهاي مطالعه
مقاله اضطراب امتحان
مقاله اضطراب صفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي نخعي آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هاشم آبادي بهرامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس غروي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي تاثير گروه درماني مبتني بر هوشياري فراگير با آموزش مهارتهاي مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت در دانشجويان اجرا گرديد.
روش: ۲۰ نفر دانشجوي مبتلا به اضطراب امتحان در يک پژوهش آزمايشي به روش نمونه گيري در دسترس از ميان جامعه پژوهش (دانشجويان مبتلا به اضطراب امتحان که به کلينيک روان شناسي باليني دانشگاه فردوسي مشهد مراجعه کرده بودند) انتخاب شدند و به طور تصادفي در گروه آزمايشي و گروه کنترل گماشته شدند (۱۰ نفر براي هر گروه). پرسشنامه اضطراب امتحان و سياهه حالت ـ اضطراب صفت اشپيل برگر به عنوان پيش آزمون در مورد دو گروه اجرا شد. پس از اجراي ۵ جلسه درمان (۵ هفته و هرهفته ۱ جلسه ۲ ساعتي) در هر گروه، به منظور سنجش ميزان متغيرهاي وابسته (اضطراب امتحان و اضطراب صفت) پرسشنامه اضطراب امتحان و سياهه حالت ـ اضطراب صفت اشپيل برگر مجددا به عنوان پس آزمون اجرا گرديد.
يافته ها: نتايج تحليل کواريانس نشان داد که گروه درماني مبتني بر هوشياري فراگير در گروه آزمايشي در مقايسه با گروه درماني مبتني بر آموزش مهارت هاي مطالعه در گروه کنترل باعث کاهش معنادار اضطراب امتحان و اضطراب صفت در دانشجويان شده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، گروه درماني مبتني بر هوشياري فراگير تاثير معناداري در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت دانشجويان دارد.