مقاله مقايسه گلوکز ناشتا با آزمون تحمل گلوکز خوراکي در تشخيص ديابت شيرين در سيروز کبدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۲ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه گلوکز ناشتا با آزمون تحمل گلوکز خوراکي در تشخيص ديابت شيرين در سيروز کبدي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيروز کبدي
مقاله ديابت قندي
مقاله گلوکز ناشتاي سرم
مقاله تست تحمل گلوکز خوراكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج آقامحمدي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كبار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي امير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اختلال تحمل گلوکز و ديابت شيرين در سيروز کبدي شايع بوده و به عنوان عامل پيشگويي کننده پيش آگهي در اين بيماران مطرح هستند.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه گلوکز ناشتا با آزمون تحمل گلوکز خوراکي در تشخيص ديابت شيرين در سيروز کبدي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي تمام بيماران مبتلا به سيروز کبدي مراجعه کننده به درمانگاه گوارش مركز آموزشي- درماني بوعلي سيناي قزوين (۹۲ نفر) در سال ۱۳۸۷ انجام شد. بعد از تكميل پرسش نامه براي هر بيمار، آزمون گلوکز ناشتاي سرم و تحمل گلوکز خوراکي(OGTT) با ۷۵ گرم گلوکز و اندازه گيري قند ۲ ساعت بعد به عمل آمد. داده ها با آزمون هاي آماري برآورد نسبت، مجذور کاي و دقيق فيشر تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۵۴٫۴±۱۴٫۱ سال (محدوده ۱۵ تا ۸۴ سال) بود. از ۹۲ بيمار مورد بررسي، ۴۱ نفر(۴۴٫۶%) زن و ۵۱ نفر (۵۴٫۴%) مرد بودند. بر اساس نتايج آزمون گلوکز ناشتاي سرم، ۶۲ بيمار (۶۷٫۴%) طبيعي، ۱۶ بيمار (۱۷٫۴%) دچار اختلال گلوکز ناشتا و ۱۴ بيمار (۱۵٫۲%) مبتلا به ديابت شيرين بودند. بر اساس نتايج OGTT،۳۰ بيمار (۳۲٫۶%) طبيعي، ۲۶ بيمار (۲۸٫۳%) دچار اختلال تحمل گلوکز و ۳۶ بيمار (۳۹٫۱%) مبتلا به ديابت شيرين بودند. تفاوت ميزان تشخيص ديابت شيرين بر اساس FBS و OGTT از نظر آماري معني دار بود (P<0.001). حساسيت گلوکز ناشتاي سرم ۴۶٫۷% و ويژگي آن۹۶٫۷%  و ارزش اخباري مثبت و ارزش اخباري منفي آزمون به ترتيب و ۹۶٫۷% و ۴۶٫۷% بود. cut off به دست آمده براي گلوکز ناشتا، ۸۳٫۵۰ بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، آزمون گلوکز ناشتا براي تشخيص ديابت شيرين در بيماران مبتلا به سيروز کبدي کافي نيست. همچنين به نظر مي رسد بيماران سيروزي با گلوکز ناشتاي سرم بالاتر از ۸۳٫۵۰ ميلي گرم بر دسي ليتر احتمال بيش تري براي ابتلا همزمان به ديابت يا اختلال تحمل گلوکز داشته باشند و انجام آزمون OGTT براي ايشان توصيه مي شود.