مقاله مقايسه گپ داخلي مارژين در دو روش ساخت کوپينگ هاي اين سرام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه گپ داخلي مارژين در دو روش ساخت کوپينگ هاي اين سرام
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوپينگ
مقاله اين سرام
مقاله گپ داخلي مارژين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: صابوني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدفي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرسلن هاي دنداني نقش بسيار مهمي در ساخت زيباترين رستوريشن هاي ثابت دارند. ترانسلوسنسي و عبور نور و سازگاري بيولوژيک، سراميک هاي دنداني را در شمار مطلوب ترين مواد ترميمي قرار داده است و در اين ميان عرضه سيستم اين سرام تحولي بزرگ در ترميم ها به شمار مي آيد. در ساخت کور روکش هاي تمام سراميک اين سرام از دو روش Sprint و معمول استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه گپ داخلي مارژين در دو روش ساخت کوپينگ هاي اين سرام اسپرينت و آلوميناي معمولي است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي-تجربي ۶۰ عدد داي رزيني يک اندازه به طول ۶ ميلي متر و قطر ۵ ميلي متر در ناحيه سرويکال و تقارب ۱۰ درجه و عرض شولدر ۱ ميلي متر با زاويه ۹۰ درجه آماده و به دو گروه تقسيم شدند. در يک گروه ۳۰ تايي کورها به روش اسپرينت و در گروه ديگر به روش معمولي آلومينا ساخته شدند و پس از نشاندن کورها و سمان کردن با پاناويا، نمونه ها جهت اندازه گيري ميزان گپ داخلي با دقت ۱ ميکرون با ميکروسکوپ نوري Olympus BH60 مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات جمع آوري شده با آزمون t-student مقايسه شدند (a=0.05)
يافته ها: بررسي متوسط گپ داخلي بين دو گروه نشان داد که ميزان گپ در گروه اسپرينت ۱۸۱٫۶ ميکرون و در آلومينا ۱۱۴٫۲ ميکرون بود و بين دو گروه تفاوت معني داري وجود داشت (p=0.015)
نتيجه گيري: در اين مطالعه تطابق مارژين در روش اسپرينت کمتر از روش ساخت کور به صورت معمولي آلومينا بود.