مقاله مقايسه +OSSEO با CenoBone بر ميزان حفظ و استخوان سازي ريج آلوئول پس از خارج کردن دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه +OSSEO با CenoBone بر ميزان حفظ و استخوان سازي ريج آلوئول پس از خارج کردن دندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله OSSEO+
مقاله CenoBone
مقاله استخوان سازي
مقاله حفظ ريج آلوئول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سركارات فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: صدري دنيا
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: لوزاني ساويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاهش حجم ريج آلوئولار پس از خارج کردن دندان را مي توان با مراحل حفظ ريج و کاربرد مواد پيوندي به حداقل رساند. هدف اين مطالعه مقايسهOSSEO+  (آلوگرفت ساخت IMTEC آمريکا) با CenoBone (آلوگرفت ساخت همانندساز بافت کيش) بر ميزان حفظ و استخوان سازي ريج آلوئول پس از کشيدن دندان است.
مواد و روش ها: مطالعه با طراحي كارآزمايي باليني دوسوكور روي ۲۰ بيمارانجام شد که در دو گروه ۱۰ تايي از نظر سن، جنس، فک مورد درمان و مصرف سيگار همسان سازي شدند. تاثير هر ماده از نظر باليني و هيستولوژي بررسي شد. عرض و ارتفاع ريج آلوئول بلافاصله پس از کشيدن دندان و سه ماه بعد در زمان قرار دادن ايمپلنت اندازه گيري شد. بررسي هيستولوژيک نمونه هاي استخوان به دست آمده در زمان قراردادن ايمپلنت ازنظراستخوان زنده، غيرزنده، ترابکولر، آمورف و تعداد استئوبلاست توسط ميکروسکوپ نوري انجام شد. تغييرات شاخصهاي دو گروه با استفاده از اماره Repeated Measure Anova مقايسه شد، تحليل آماري شاخصهاي استخوان سازي با آزمون t-test انجام شد.
يافته ها: درهر دو گروه حداقل کاهش در ارتفاع و عرض ريج آلوئول مشاهده شدکه در دو گروه تفاوت معناداري نداشت. ميزان استخوان هاي زنده، غير زنده، ترابکولر و آمورف در دو گروه تفاوت معناداري نداشت. ميزان استئوبلاست در گروه CenoBone به طور معناداري بالاتر بود (۱٫۵۷±۶٫۹۸) در مقابل (۱٫۵۶±۴٫۸۸) .(P<0.05)
نتيجه گيري: هر دو ماده از نظر حفظ عرض و ارتفاع ريج آلوئول مشابه اند. ميزان استخوانهاي زنده، غيرزنده، ترابکولر و آمورف دو گروه مشابه است. تعداد استئوبلاست ها در گروه CenoBone بالاتر بود. مي توان گفت بنابر يافته هاي حاضر، نمونه خارجي نسبت به نمونه ايراني ارجحيت قابل توجهي ندارد.