سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جهانشاه کبودیان –
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
محمدمهدی همایون پور – آ

چکیده:

مشهورترین روش آموزش مدل پنهان مارکف روش BW 1 می باشد که یک روش آموزش محلی است و در دام بهینه های محلی گرفتار می شود . در این مقاله روش مبتنی بر اتوماتون یادگیر تقویتی با عمل پیوسته ) ) CARLA 2 برای اولین بار برای آموزش سراسری مدل پنهان مارکف استفاده شده و همچنین با روشهای استاندارد و پیشرفتة مبتنی بر سرد کردن فلزات ( SA 3 ) مقایسه شده است . آزمایشهای انجام شده نشان می دهند که روش CARLA نسبت به روش استاندارد سردکردن فلزات یعنیCARLA .هستند BAدارای راندمان بالاتری است ولی روشهای سریع و بسیار سر یعِ مبتنی بر سردکردن فلزات یعنی VFA 6 و FA 5 بهتر از CARLA هستند.