سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رضا رازقی زاده – گروه فیزیک دانشگاه پیام نور
محمود مرادی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله یکی از روش های نظری تابعی چگالی برای محاسبة ساختار و انرژی آزاد سطح فصول مشترک مایع – جام د با به کار بردن توابـع همبـستة مستقیم PY-RELK, RELK, PY ارائه می شود . که در آن تقریب چگالی وزنی و توابع همبستة مستقیم برای تابعی انرژی آزاد هلمهـولتز و دو پـارامتر فیزیکی برای کنترل چگالی ناحیه ی فصل مشترک به کار می رود . نتایج ساختار و انرژی آزاد سطح γ بدست آمده مربوط به فـصل مـشترک مـایع و جامـد FCCدر صفحة [۱۰۰]برای کرة سخت با توابع همبسته مستقیم مختلف با یکدیکر و نتایج شبیه سازی مقایسه شدند