سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار دانشکده عمران ٬ دانشگاه تربیت مدرس ٬ تهران
سیدصابر ناصر علوی – کارشناس ارشد راه وترابری ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران ٬ تهران

چکیده:

وظیفه اصلی راههای شریانی به عنوان یکی از انوا ع کلی تسهیلات حمل و نقلی ٬ تأمین حرکت وسایل نقلیه عبوری می باشد ٬ از اینرو سطح سرویس راه شریانی درکتاب راهنمای ظرفیت جاده ٬)HCM) بر مبنای متوسط سرعت سفر وسایل نقلیة عبوری در شریانی تحت مطالعه تعیین می شود و این پارامتر معیار اصلی عملکرد محسوب می گردد . روشی ب رای محاسبه عددی ظرفیت شریانی نظیر آنچه برای تقاطعها و قطعات آزاد راه ارائه شده است ٬ وجود ندارد . در روش HCM از عوامل مؤثر برای برآورد زمان حرکت ٬ طول قطعه و سرعت جریان آزاد معرفی شده اند؛ در حالیکه به نظر می رسد حجم وسائل نقلیه در شریانی بر سرعت حرکت تأثیر خواهد گذاشت . تحقیقی که با حمایت سازمان حمل ونقل فلوریدا )FDOT) پیرامون سرعتها و زمانهای حرکت انجام شده است صحت این موضوع را تأیید نموده است . FDOT در کتاب راهنمای سطح سرویس و نرم افزارهای ضمیمه آن ٬ از مقادیر مبتنی بر این تحقیق برای پیش بینی زمان حرکت استفا ده کرده است . کمیته راهنمای ظرفیت راهها به دنبال آن هستند که نسخة فلوریدا را جایگزین جدول خود نمایند . این مطالعه تحلیل عملکرد راههای شریانی را با روش HCM بیان می کند و با مثال نشان می دهد که روش HCM در پیش بینی زمان حرکت نسبت به روش FDOT خیلی محافظه کارانه عمل می کند . همچنین این مقاله در مورد تأثیرات چراغ راهنمایی ٬ کیفیت پیشروی و طول چرخه بر روی عملکرد شریانی بحث می کند .