سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران لاری – گروه فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی اکبر بیدختی – گروه فیزیک فضا مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی شفیعی فر – گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعة پارامترها ی میدانی همراه با د ید و درک فیزیکی مسائل، در مسیر روشن نمودن برخی از پدیده های فیزیک دریا بسیار مفید است . در این تحقیق پارامترها ی مختلف میدانی ثبت شده توسط بویه موج نگار سازمان هواشناسی کشور در خلیج فارس سواحل بوشهر (۵۰ο,۵۰′ E & 28ο,۵۷′ N ) از جمله مشخصه های امواج، باد، دما ی هوا و سطح آب درطی سالها ی ۱۹۹۶،۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ که در حدود ۳۹۰۰ رویداد است مورد مطالعه قرار گرفته است. فراوانی وقوع سه حالت کلی محدود شدن طول موجگاه، محدود شدن مدت زمان وزش باد و موج کاملا رشد یافته و همچنین فراوانی وقوع شرا یط پا یدار، ناپا یدار و خنثیلایة سطحی جو درطی سال ۱۹۹۵ محاسبه شد که نشان داد بیشتر شرایط محدود شدن مدت زمان وزش باد و همچنین ناپایداری لایة سطحی جو بر این منطقه حاکم است . روابط بدست آمده بین انرژی ε و فرکانس ν بدون بعد برحسب طول موجگاه بدون بعد همخوانی خوبی با نتیجه سا یر محققان دارد . همینطور با درنظر گرفتن پایداری لا یة سطحی جو (عدد ریچاردسون توده ایRb) نشان داده شد که ε = ۰٫۰۴۹ Rb 0.9 و ν = ۰٫۰۵۵ Rb −۰٫۳۱٫ این گونه روابط یتواند در مدلهای پی شبینی موج لحاظ شود و دقت مدلها را افزایش دهد.