سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه بهره مند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک
فرشاد المان گنج – استادیار گروه بیوالکتریک دانشکدة مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبی
محمدحسن مرادی – دانشیار گروه بیوالکتریک دانشکدة مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تعیین دقیق فرکانس گام سیگنال صوتی برای یک واک ه، یکی از بنیادی ترین کارهایی است که در تشخیص وجود ناهنجاریهای حنجره در بیماران صورت می پذیرد . در این مقاله به ارائة دو روش مبتنی بر تبدیل ویولت و کپستروم اصلاح شده جهت تخمین فرکانس پایه ای سیگنال صوتی افراد سالم ، بیمار همراه با ناهنجاری خفیف و شدید و سپس مقایسة آنها در هریک از موارد مزبور پرداخته شده است . نتایج حاصل نشان داده است که در شرایط حضور ناهنجاریهای شدید ، روش کپستروم اصلاح شده با درصد خطای پایین تری نسبت به تبدیل ویولت توانایی تخمین فرکانس گام سیگنالهای مورد نظر را دارا می باشد