سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین آقارشتی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
مهدی زارع – عضو هیات علمی ود انشیارپژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

نظربه سابقة لرزه خیزی طولانی گسل شمال تبریز که تکثرزمین لرزه های بزرگ وویرانگرتاریخی درشهرهای تبریز وحومة آن را می توان به دلیل آن دانست.دراین مقاله سعی شده تاابتداضمن بیان موقعیت تکتونیکی گسل شمال تبریز وگسلهای مرتبط باآن همچون گسل شمال آناتولی وتحلیل موقعیت مکانی آن که درکمربندلرزه خیزترکیه _شمال غرب ایران _ایران مرکزی _ خزر واقع شده تا حدودی به علل لرزه خیزی فعال آن پرداخته شود .سپس با استفاده ازشواهد تاریخی وداده های دستگاهی ونیز مطالعات پالئوسایزمولوژی انجام گرفته برروی آن نمودارهای دوره بازگشت زلزله براساس بزرگاترسیم شده وبه مقایسه وتحلیل خطر رخداد زمین لرزه باتوجه به پارامترهای لرزه ای ودوره بازگشت آنهاپرداخته شود.