سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر صادق سلطان محمدزاده – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد حقیقی – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
انور خودیف – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهروز اعتمادی – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق از خاصیت تبادل یونی زئولیتهای سنتزی A ، Y ، X و ZSM-5 و زئولیتهای طبیعی کلینوپتیلولیت و موردنیت برای حذف یونهای کلسیم و منیزیم از آب استفاده شده و ظرفیت تبادل یونی آنها با یکدیگر مقایسه گردیده است . از نتایج حاصل دیده شده که در استفاده از زئولیتهای طبیعی، کلینوپتیلولیت عملکرد بهتری نسبت به موردنیت دارد . در مقایسة عملکرد زئولیتهایسنتزی مشاهده گردیده است که زئولیت A ظرفیت تبادل یونی بالایی نسبت به سایر زئولیتهای آزمایش شده دارد . همچنین نتیجه گیری شده است که برای سختیگیری آب میتوان از زئولیتهای طبیعی به جای زئولیتهای سنتزی استفاده کرد .