سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا مردانی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت , دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – دانشیار زمین شناسی نفت , دانشگاه تهران

چکیده:

تخلخل یکی از پارامترهای مهم مخزنی بوده که دارای انواع مختلف و روشهای گوناگون اندازه گیری میباشد . تزریق هلیوم به مغزه در آزمایشگاه و لاگهای پتروفیزیکی تخلخل که داخل چاه
رانده میشوند از روشهای اندازه گیری تخلخل میباشد . روش رزنانس مغناطیسی هسته ای NMR ) Nuclear Magnetic Resonance)از روشهای بسیار جدید در ارزیابیسازندی میباشد که با تشدید هستة هیدروژن در میدان مغناطیسی مقدار تخلخل را میسنجد . اندازه گیریهای تخلخل این لاگ در سازند منیفا مستقل از لیتولوژی بوده و برخلاف لاگهای مرسوم تخلخل دیگر نیازی به دانش از سنگ شناسی سازند مورد بررسی در حین ارزیابی تخلخل نیست . لاگ ) Combinable Magnetic Resonance ) CMR همچنین قادر است بخشهای مختلف تخلخل را از هم تشخیص دهد . وجود تطابق خوب بین تخلخل موثر حاصل از NMR با تخلخل موثر حاصل از لاگهای مرسوم پتروفیزیکی تخلخل نشان از دقت خوب این لاگ است