سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده شجاعی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بخش عمده ای از کاربردهای ANC مربوط به حذف نویز صوتی در کانا لهای باریک می باش د، که در چنین مواردی معمولا " از سیستمANC تک کاناله استفاده می شود .سیستمهای ANC انواع مختلفی دارندو از الگوریتمهایمتنوعی استفاده می کنند . در این مقاله سیستمهایANC پیشخور باند پهن و پسخور تک کاناله که از الگوریتم متداولFXLMS استفاده می کنند، به اختصار شرح داده شده و با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری میزان تضعیفناشی از آنها بر روی یک نویز سینوسی و هارمونیکهای آن بررسی و مقایسه گردیده اس ت. در تضعیف نویزهای باند باریک، سیستمANCپسخورازعملکرد بهتری نسبت به سیستم ANC پیشخورباند پهن برخوردار می باشد .سیست مپیشخور فقط قادر به تضعیف مؤلفه های فرکانسی است که در سیگنال مرجع آن وجود دارند،در حالی که چنین محدودیتی در سیستم پسخور دیده نمی شود.نتایج شبیه سازی این موضوع را به روشنی نشان می دهند