سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم جندقی – آزمایشگاه ملی علوم وفنون لیزر
پرویز پروین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک
محمدجواد ترکمنی – آزمایشگاه ملی علوم وفنون لیزر
جمشید صباغ زاده – آزمایشگاه ملی علوم وفنون لیزر

چکیده:

در این تحقیق، تغییرات عناصر آلیاژی در فلز جوشآلیاژهای استیل ضد زنگSS316و آلومینیومAl5457 پساز جوشکاری لیزری در مد چالهی کلیدی، مورد بررسی قرار گرفت. یک مدل تئوری مبتنی بر نظریهی جنبشی گازها و قوانین ترمودینامیک، برای پیشگویی تغییرات چگالی نسبی عناصر آلیاژی فرّار، ارائه و نتایج حاصل از مدل، با دادههای اندازهگیری شده توسط روشهای طیف سنجیEDX/WDX و LIBS مقایسه شد که نتایج تجربی توافق خوبی را با نتایج حاصل از مدل نشان میدادند. مقایسهی تغییرات چگالی نسبی در این دو آلیاژ، نشان میدهد که، تغییرات چگالی نسبی عناصر آلیاژی در آلیاژAl5457 نسبت به آلیاژSS316بسیار بالا بوده که این خود باعث بروز مشکلات مانند کاهششکلپذیری وایجاد تخلخل در فلز جوش، در جوشکاری آلومینیوم میشود