سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر داودی راد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منآبع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

در بسیاری از طرحهای عمرانی، مطالعات منآبع آب، پروژه های آبخیزداری، مهندسی رودخانه و …دستیآبی به شاخصهای جریان از ضروریات است. یکی از این شاخصها، ارتفاع روانآب در رودخانه ها است. ولی در شرایط کشور ما که تعدد ایستگاههای هیدرومتری مناسب نیست یا آمار مناسبی ندارند. بمنظور تعیین میزان روانآب خروجی رودخانه ها در مطالعات از مدلها و روآبط تجربی استفاده می شود. البته در استفاده از این روآبط می بایست به میزان دقت و شرایط کاربرد آنها توجه شود و در صورت نیاز واسنجی شوند. تحقیق حاضر با هدف بررسی کارایی روآبط تجربی برآورد ارتفاع روانآب و امکان واسنجی و تصحیح آنها در حوزه آبخیز دریاچه نمک انجام شده است. لذاروشهای تجربی متفاوت برآورد ارتفاع روانآب دررودخانه ها بررسی شده و روشهای مناسب انتخآب شدند. در ۴۷ ایستگاه آبسنجی منتخب ارتفاع روانآب مشاهده ایی محاسبه شد. عوامل و پارامترهای مورد نیاز روآبط مذکور نیز در حوضه های بالادست ایستگاهها استخراج شده و ارتفاع روانآب برآوردی بدست آمد. با استفاده از روشهای گرافیکی و معیارهای مختلف ارزیآبی جریانهای پیوسته،مقادیر برآوردی و مشاهده ایی روانآب رودخانه ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که روشهای ایکار، کوتاین، جاستین و تورک به ترتیب از صحت و دقت بیشتری برخوردار هستند. به منظور واسنجی روآبط تجربی با بهره گیری از روش جداسازی داده ها، بخشی از داده ها برای واسنجی و بخشی برای صحت یآبی و اعتبار سنجی استفاده شد. برای واسنجی مدلها از مقادیر برآوردی از روآبط رگرسیونی هر روش و مقادیر مشاهده ایی در حوضه های دسته اول استفاده شد. روآبط حاصل به عنوان ضرایبی برای اصلاح مدلها وارد شد. مقایسه مقادیر ارتفاع روانآب برآورد شده با توجه به مدلهای اصلاح شده با مقادیر واقعی نشان می دهد که واسنجی انجام شده تنها درخصوص روش خوزلا قآبل قبول و معنی دار است.