سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
یاسر شریفی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مناطق زلزله خیز، مساله حائز اهمیت در طراحی اعضا خمشی بتن با مقاومت زیاد، اهمیت شکل پذیر بودن چنین اعضایی می باشد. بدین منظور تعداد ۶ عدد تیر دارای بتن با مقاومت زیاد با درصد فولاد کششی و فشاری متغییر زیاد ساخته و به کمک نصب ابزارهای دقیق اندازه گیری بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. تیرها تحت بار افزاینده تا مرحله تخریب بارگذاری شده و مقادیر کرنش در میلگردهای طولی و در ارتفاع مقاطع تیرها( بتن) و خیز در چند نقطه در طول تیر قرائت گردید. بمنظور بررسی تاثیر فولاد فشاری زیاد، بر شکل پذیری، نتایج بدست آمده از تیرهای دارای فولاد مضاعف با نتایج آزمایشگاهی تیرهای بتن با مقاومت زیاد دارای فقط فولاد کششی مقایسه شده است نتایج با تحلیلهای بدست آمده از آیین نامه CSA و ACI مقایسه شده است. در این مقاله همچنین مقایسه شکل پذیری جابجایی و شکل پذیری انحنا چنین اعضا خمشی پرآرمه ای نیز صورت گرفته سات.