سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی ، بخش آب وخاک ، ادارة تحقیقات کشاور

چکیده:

نیشکر، یکی از گیاهانی است که دارای نیاز آبی بالا می باشد ودر طی یک دورۀ داشت در حدود ٣٥٠٠٠ متر مکعب آب به ازای هر هکتار د ر سن پلنت مصرف مینماید .از بدو تا سیس شرکتهای نیشکری تا سالهای اخیر سیستم مورد استفاده در آبیاری مزارع نیشکر هفت تپه وکارون سیستم آبیاری سطحی با اس تفاده از انهار خاکی درجة ٤ و لوله های سیفون بوده است . وجود محدودیتهای ذاتی در این روش آبیاری نظیر هدر رفتن بیش از اندازة آب ازطریق نفوذ به اعماق خاک ، در انهار درجة ٤ خاکی آبیاری و هزینه های اجرایی بالای این روش آبیاری باعث شد که روشی مناسب جایگزین روش ف وق جهت مرتفع ساختن این محدودیتها شود. در این مقاله سیستم آبیاری سطحی با استفاده از لوله های هیدروفلوم ابتدا در حد آزمایشی در قطعات کوچک اجراو با روش سنتی نهر و سیفون مورد مقایسه واقع شد . که پس از محرز شدن برتریهای فنی و اقتصادی این روش با روش مذکوریک ارزیابی دقیق در سطح ٦٠٠٠ هکتار به عمل آمد .نتایج این تحقیق حاکی از صرفه جویی ٥٦٠ متر مکعب آب به ازای هر نوبت آبیاری در هر هکتار ، ارتقاء راندمان آبیاری تا حد ٦٠ درصد و کاهش هزینه های اجرایی درآبیاری نیشکر به مقدار ٢٧ درصد به ازای هر هکتار کشت نیشکر نسبت به سیستم سنتی نهر وسیفون میباشد.