سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا شریف زادگان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – کارشناس ارشد
حمید گردش – کارشناس مهندسی صنایع – مدیر پروژه های برنامه ریزی استراتژیک و BP

چکیده:

هدف از تدوین این مقال ه، بررسی انواع آدمکهای (Dummies) مورد استفاده برای انجام آزمو ن های برخورد (Crash Tests) در موتورسیکلتها و خودروها و مقایسه شباهت ها و تفاوت های این آدمک ها می باشد. از جمله روش های سنجش عملکرد وسایل نقلیه در هنگام وقوع تصادفات، انجام آزمو نهای برخورد وسایل نقلیه با موانع ثابت یا متحرک در ابعاد واقعی (Full Scale) و برآورد میزان آسی بپذیری سرنشینان م یباشد. معمو ً لا به منظور شبی هسازی شرایط بدن انسان در هنگام وقوع تصادفات، از آدم ک های آزمون Test Dummies استفاده م ی شود. به علت آ ن که در هنگام تصادف برخی از اعضاء بدن موتورسوار ب همراتب ب یش از سرنشین خودرو در معرض آسی بدیدگی قرار م ی گیرد، لازم است که آدمک مورد است فاده دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند عکس العمل موتورسوار را با دقت بیشتری شبیه سازی نماید . در این مقاله، ابتدا ویژگ ی های آدم کهای مورد استفاده در خودرو بررسی شده است، سپس با توجه به شرایط خاص موتورسوار و تفاوت آن با سرنشین خودرو، موارد اصلاحی مورد نیا ز جهت اصلاح و تطبیق آدمک موتورسیکلت با آدمک خودرو بیان شده است.